બૈરિયા Bairiya Lyrics in Gujarati


Bairiya lyrics in Gujarati


મોતી તેરી યાદ કે
ડોરી તેરી સાંસ
પિરો પિરો કે કાટૂં કબ તક
જીવન કા બનબાસહો મિટ્ટી કી કાયા મેં અબ
ભૂખ બચી ના પ્યાસ
સાંવરે સાજન પુકાર લે મોહે
અપને પાસ

જાપ હોંઠોં પે એક તેરે નામ કા
જાપ હોંઠોં પે એક તેરે નામ કા
જીતે જી લફ્જ઼ દૂજા નહીં બોલના
જીતે જી લફ્જ઼ દૂજા નહીં બોલના

હક઼ અપની જ઼રા સી જાર પે
તુઝે પહલી નજ઼ર મેં હી દે દિયા
તેરા કુછ ભી નહીં મૈં યે બોલ કે
બના સબ કુછ મેરા તૂ બૈરિયા

બૈરિયા બૈરિયા બૈરિયા
બૈરિયા બૈરિયા બૈરિયા

માંગે તેરી દીદ કા દાન
નૈન મેરે દો ખાલી કાસે
આમદ તેરી હો તો પલટેં
કિસ્મત કે પાસે

રાજ તેરે પાઓં કા ચંદન હૈ મેરા
ક઼દર-દાન મૈં ક઼દર-દાન તેરા
રબ સે છુપાયા ભી
તુઝકો બતાઊઁ મૈં
મેહરમા તૂ મેહરમા મેરા

તૂ હી રાજ઼દાન
પિયૂં અમૃત કા પ્યાલા માન કે
તૂને હસ કે જ઼હર જો દે દિયા
તેરા કુછ ભી નહીં મૈં યે બોલ કે
બના સબ કુછ મેરા તૂ બૈરિયા બૈરિયા

બૈરિયા બૈરિયા બૈરિયા
બૈરિયા બૈરિયા બૈરિયા

બૈરિયા બૈરિયા બૈરિયા
બૈરિયા બૈરિયા બૈરિયા.Also check out Bairiya lyrics in Hindi and English

Bairiya Music Video


Check out web Story : Bairiya Web Story.

If you enjoyed Bairiya lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW