રાસ્તે Raaste Lyrics in Gujarati


Raaste lyrics in Gujarati


રાસ્તે જુદા જુદા હુએ
ખ્વાબ ક્યૂઁ ખફા ખફા હુએ
બારિશેં ભીગા કે યૂઁ ગયી
જલ બુઝે ધુઆઁ ધુઆઁ હુએ
રાસ્તે જુદા જુદા હુએ
ખ્વાબ ક્યૂઁ ખફા ખફા હુએ
બારિશેં ભીગા કે યૂઁ ગયી
જલ બુઝે ધુઆઁ ધુઆઁ હુએ

યે તેરા ઔર મેરા કારવાઁ
ઇક લમ્હે મેં થમ સા ગયા
વો તેરા ઔર મેરા આસમાન
દૂર પીછે કહીં રહ ગયા

ખોયા ખોયા લાપતા
ક્યૂઁ ના ખુદ સે વાસ્તા

જિસ જગહ મિલે થે હમ કહીં
આજ તક રુકા હૂઁ મૈં વહીં
કુછ નહી બચા હૈ અબ યહાઁ
પહલી સી વો ખુશબૂયેં નહી

યે તેરે ઔર મેરે દરમિયાઁ
કુછ ના કુછ રહ ગયી ખામિયાઁ
વો તેરા ઔર મેરા આસમાન
દૂર પીછે કહીં રહ ગયા

ખોયા ખોયા લાપતા
ક્યૂઁ ના ખુદ સે વાસ્તા
ખોયા ખોયા લાપતા
ક્યૂઁ ના ખુદ સે વાસ્તાAlso check out Raaste lyrics in Hindi and English

Raaste Music Video


Check out web Story : Raaste Web Story.

If you enjoyed Raaste lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW