ਬੈਰਿਯਾ Bairiya Lyrics in Punjabi


Bairiya lyrics in Punjabi


ਮੋਤੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕੇ
ਡੋਰੀ ਤੇਰੀ ਸਾਂਸ
ਪਿਰੋ ਪਿਰੋ ਕੇ ਕਾਟੂਂ ਕਬ ਤਕ
ਜੀਵਨ ਕਾ ਬਨਬਾਸਹੋ ਮਿਟ੍ਟੀ ਕੀ ਕਾਯਾ ਮੇਂ ਅਬ
ਭੂਖ ਬਚੀ ਨਾ ਪ੍ਯਾਸ
ਸਾਂਵਰੇ ਸਾਜਨ ਪੁਕਾਰ ਲੇ ਮੋਹੇ
ਅਪਨੇ ਪਾਸ

ਜਾਪ ਹੋਂਠੋਂ ਪੇ ਏਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾ
ਜਾਪ ਹੋਂਠੋਂ ਪੇ ਏਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾ
ਜੀਤੇ ਜੀ ਲਫ੍ਜ਼ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨਾ
ਜੀਤੇ ਜੀ ਲਫ੍ਜ਼ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨਾ

ਹਕ਼ ਅਪਨੀ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਜਾਰ ਪੇ
ਤੁਝੇ ਪਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਯਾ
ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੇ ਬੋਲ ਕੇ
ਬਨਾ ਸਬ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂ ਬੈਰਿਯਾ

ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ
ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ

ਮਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਕਾ ਦਾਨ
ਨੈਨ ਮੇਰੇ ਦੋ ਖਾਲੀ ਕਾਸੇ
ਆਮਦ ਤੇਰੀ ਹੋ ਤੋ ਪਲਟੇਂ
ਕਿਸ੍ਮਤ ਕੇ ਪਾਸੇ

ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਪਾਓਂ ਕਾ ਚਂਦਨ ਹੈ ਮੇਰਾ
ਕ਼ਦਰ-ਦਾਨ ਮੈਂ ਕ਼ਦਰ-ਦਾਨ ਤੇਰਾ
ਰਬ ਸੇ ਛੁਪਾਯਾ ਭੀ
ਤੁਝਕੋ ਬਤਾਊੰ ਮੈਂ
ਮੇਹਰਮਾ ਤੂ ਮੇਹਰਮਾ ਮੇਰਾ

ਤੂ ਹੀ ਰਾਜ਼ਦਾਨ
ਪਿਯੂਂ ਅਮ੃ਤ ਕਾ ਪ੍ਯਾਲਾ ਮਾਨ ਕੇ
ਤੂਨੇ ਹਸ ਕੇ ਜ਼ਹਰ ਜੋ ਦੇ ਦਿਯਾ
ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੇ ਬੋਲ ਕੇ
ਬਨਾ ਸਬ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂ ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ

ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ
ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ

ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ
ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ ਬੈਰਿਯਾ.Also check out Bairiya lyrics in Hindi and English

Bairiya Music Video


Check out web Story : Bairiya Web Story.

If you enjoyed Bairiya lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW