ਹੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ Hona Hi Nahi Lyrics in Punjabi


Hona Hi Nahi lyrics in Punjabi


ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਾਤੇਂ ਮੁਝਸੇ
ਆੰਖੇਂ ਜੋ ਤੇਰੀ
ਲਗਤਾ ਹੈ ਮੁਝਕੋ ਮੈਂਨੇ
ਜੀ ਲੀ ਜ਼ਿਂਦਗੀ

ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਾਤੇਂ ਮੁਝਸੇ
ਆੰਖੇਂ ਜੋ ਤੇਰੀ
ਲਗਤਾ ਹੈ ਮੁਝਕੋ ਮੈਂਨੇ
ਜੀ ਲੀ ਜ਼ਿਂਦਗੀਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੁਝਕੋ ਰਹਨਾ
ਤੁਝਕੋ ਖੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੁਝਕੋ ਰਹਨਾ
ਤੁਝਕੋ ਖੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਤੁਝੇ ਇਤਨਾ ਚਾਹਾ ਜਿਤਨਾ
ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਭੀ ਹੋ ਦਿਲ ਸੇ
ਅਬ ਤੂ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ

ਹਾੰ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਮੇਂ ਪ੍ਯਾਰ ਤੇਰਾ
ਯੂੰ ਗਹਰਾ ਹੋ ਗਯਾ
ਹੋਤੇ ਹੋਤੇ ਮੈਂ ਤੋ
ਯਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਯਾ

ਕੋਈ ਖ੍ਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਿਨ
ਆੰਖੋਂ ਮੇਂ ਪਿਰੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਖ੍ਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਿਨ
ਆੰਖੋਂ ਮੇਂ ਪਿਰੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ.Also check out Hona Hi Nahi lyrics in Hindi and English

Hona Hi Nahi Music Video


Check out web Story : Hona Hi Nahi Web Story.

If you enjoyed Hona Hi Nahi lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW