பைரியா Bairiya Lyrics in Tamil


Bairiya lyrics in Tamil


மோதீ தேரீ யாத கே
டோரீ தேரீ ஸாங்ஸ
பிரோ பிரோ கே காடூங் கப தக
ஜீவந கா பநபாஸஹோ மிட்டீ கீ காயா மேங் அப
பூக பசீ நா ப்யாஸ
ஸாங்வரே ஸாஜந புகார லே மோஹே
அபநே பாஸ

ஜாப ஹோங்டோங் பே ஏக தேரே நாம கா
ஜாப ஹோங்டோங் பே ஏக தேரே நாம கா
ஜீதே ஜீ லப்ஜ தூஜா நஹீங் போலநா
ஜீதே ஜீ லப்ஜ தூஜா நஹீங் போலநா

ஹக அபநீ ஜரா ஸீ ஜார பே
துஜே பஹலீ நஜர மேங் ஹீ தே தியா
தேரா குச பீ நஹீங் மைங் யே போல கே
பநா ஸப குச மேரா தூ பைரியா

பைரியா பைரியா பைரியா
பைரியா பைரியா பைரியா

மாங்கே தேரீ தீத கா தாந
நைந மேரே தோ காலீ காஸே
ஆமத தேரீ ஹோ தோ பலடேங்
கிஸ்மத கே பாஸே

ராஜ தேரே பாஓங் கா சங்தந ஹை மேரா
கதர-தாந மைங் கதர-தாந தேரா
ரப ஸே சுபாயா பீ
துஜகோ பதாஊங் மைங்
மேஹரமா தூ மேஹரமா மேரா

தூ ஹீ ராஜதாந
பியூங் அம்ருத கா ப்யாலா மாந கே
தூநே ஹஸ கே ஜஹர ஜோ தே தியா
தேரா குச பீ நஹீங் மைங் யே போல கே
பநா ஸப குச மேரா தூ பைரியா பைரியா

பைரியா பைரியா பைரியா
பைரியா பைரியா பைரியா

பைரியா பைரியா பைரியா
பைரியா பைரியா பைரியா.Also check out Bairiya lyrics in Hindi and English

Bairiya Music Video


Check out web Story : Bairiya Web Story.

If you enjoyed Bairiya lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW