ஹோநா ஹீ நஹீங் Hona Hi Nahi Lyrics in Tamil


Hona Hi Nahi lyrics in Tamil


கரதீ ஹை பாதேங் முஜஸே
ஆங்கேங் ஜோ தேரீ
லகதா ஹை முஜகோ மைங்நே
ஜீ லீ ஜிங்தகீ

கரதீ ஹை பாதேங் முஜஸே
ஆங்கேங் ஜோ தேரீ
லகதா ஹை முஜகோ மைங்நே
ஜீ லீ ஜிங்தகீதேரே ஸாத ஹீ முஜகோ ரஹநா
துஜகோ கோநா ஹீ நஹீங்
தேரே ஸாத ஹீ முஜகோ ரஹநா
துஜகோ கோநா ஹீ நஹீங்

பிந தேரே ஹோர கிஸே தா
மைங் தாங் ஹோநா ஹீ நஹீங்
பிந தேரே ஹோர கிஸே தா
மைங் தாங் ஹோநா ஹீ நஹீங்

பிந தேரே ஹோர கிஸே தா
மைங் தாங் ஹோநா ஹீ நஹீங்
பிந தேரே ஹோர கிஸே தா
மைங் தாங் ஹோநா ஹீ நஹீங்

துஜே இதநா சாஹா ஜிதநா
கோஈ சாஹேகா நஹீங்
சாஹே குச பீ ஹோ தில ஸே
அப தூ ஜாஏகா நஹீங்

ஹாங் தில ஹீ தில மேங் ப்யார தேரா
யூங் கஹரா ஹோ கயா
ஹோதே ஹோதே மைங் தோ
யாரா தேரா ஹோ கயா

கோஈ க்வாப தேரே பிந
ஆங்கோங் மேங் பிரோநா ஹீ நஹீங்
கோஈ க்வாப தேரே பிந
ஆங்கோங் மேங் பிரோநா ஹீ நஹீங்

பிந தேரே ஹோர கிஸே தா
மைங் தாங் ஹோநா ஹீ நஹீங்
பிந தேரே ஹோர கிஸே தா
மைங் தாங் ஹோநா ஹீ நஹீங்

பிந தேரே ஹோர கிஸே தா
மைங் தாங் ஹோநா ஹீ நஹீங்
பிந தேரே ஹோர கிஸே தா
மைங் தாங் ஹோநா ஹீ நஹீங்.Also check out Hona Hi Nahi lyrics in Hindi and English

Hona Hi Nahi Music Video


Check out web Story : Hona Hi Nahi Web Story.

If you enjoyed Hona Hi Nahi lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW