ராஸ்தே Raaste Lyrics in Tamil


Raaste lyrics in Tamil


ராஸ்தே ஜுதா ஜுதா ஹுஏ
க்வாப க்யூங் கபா கபா ஹுஏ
பாரிசேங் பீகா கே யூங் கயீ
ஜல புஜே துஆங் துஆங் ஹுஏ
ராஸ்தே ஜுதா ஜுதா ஹுஏ
க்வாப க்யூங் கபா கபா ஹுஏ
பாரிசேங் பீகா கே யூங் கயீ
ஜல புஜே துஆங் துஆங் ஹுஏ

யே தேரா ஔர மேரா காரவாங்
இக லம்ஹே மேங் தம ஸா கயா
வோ தேரா ஔர மேரா ஆஸமாந
தூர பீசே கஹீங் ரஹ கயா

கோயா கோயா லாபதா
க்யூங் நா குத ஸே வாஸ்தா

ஜிஸ ஜகஹ மிலே தே ஹம கஹீங்
ஆஜ தக ருகா ஹூங் மைங் வஹீங்
குச நஹீ பசா ஹை அப யஹாங்
பஹலீ ஸீ வோ குசபூயேங் நஹீ

யே தேரே ஔர மேரே தரமியாங்
குச நா குச ரஹ கயீ காமியாங்
வோ தேரா ஔர மேரா ஆஸமாந
தூர பீசே கஹீங் ரஹ கயா

கோயா கோயா லாபதா
க்யூங் நா குத ஸே வாஸ்தா
கோயா கோயா லாபதா
க்யூங் நா குத ஸே வாஸ்தாAlso check out Raaste lyrics in Hindi and English

Raaste Music Video


Check out web Story : Raaste Web Story.

If you enjoyed Raaste lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW