బైరియా Bairiya Lyrics in Telugu


Bairiya lyrics in Telugu


మోతీ తేరీ యాద కే
డోరీ తేరీ సాంస
పిరో పిరో కే కాటూం కబ తక
జీవన కా బనబాసహో మిట్టీ కీ కాయా మేం అబ
భూఖ బచీ నా ప్యాస
సాంవరే సాజన పుకార లే మోహే
అపనే పాస

జాప హోంఠోం పే ఏక తేరే నామ కా
జాప హోంఠోం పే ఏక తేరే నామ కా
జీతే జీ లఫ్జ దూజా నహీం బోలనా
జీతే జీ లఫ్జ దూజా నహీం బోలనా

హక అపనీ జరా సీ జార పే
తుఝే పహలీ నజర మేం హీ దే దియా
తేరా కుఛ భీ నహీం మైం యే బోల కే
బనా సబ కుఛ మేరా తూ బైరియా

బైరియా బైరియా బైరియా
బైరియా బైరియా బైరియా

మాంగే తేరీ దీద కా దాన
నైన మేరే దో ఖాలీ కాసే
ఆమద తేరీ హో తో పలటేం
కిస్మత కే పాసే

రాజ తేరే పాఓం కా చందన హై మేరా
కదర-దాన మైం కదర-దాన తేరా
రబ సే ఛుపాయా భీ
తుఝకో బతాఊం మైం
మేహరమా తూ మేహరమా మేరా

తూ హీ రాజదాన
పియూం అమృత కా ప్యాలా మాన కే
తూనే హస కే జహర జో దే దియా
తేరా కుఛ భీ నహీం మైం యే బోల కే
బనా సబ కుఛ మేరా తూ బైరియా బైరియా

బైరియా బైరియా బైరియా
బైరియా బైరియా బైరియా

బైరియా బైరియా బైరియా
బైరియా బైరియా బైరియా.Also check out Bairiya lyrics in Hindi and English

Bairiya Music Video


Check out web Story : Bairiya Web Story.

If you enjoyed Bairiya lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW