આઁખ બેંડ કરકે લોગોં કી ના સુનકે Aankh Band Karke Logon Ki Na Sunke Lyrics in Gujarati


Aankh Band Karke Logon Ki Na Sunke lyrics in Gujarati


આઁખ બેંડ કરકે ..લોગોં કી ના સુનકે..
આસમાન પે યૂઁ ઉડ઼ા હૈં, એક પરિંદા…
એક પરિંદા…
આઁખ બેંડ કરકે ..લોગોં કી ના સુનકે..
આસમાન પે યૂઁ ઉડ઼ા હૈં, એક પરિંદા…
એક પરિંદા…

ખ્વાબોં કી પરછાઈ હૈં મન મૈં.
હુસલે કી હિમ્મત હૈં દિલ મૈં
ઇસકી ચાહત દુનિયા યહ સારી
કોશિશો કી મંજિલ હૈં યારી

કાફિલા યહ ચલા યૂઁ અકેલા
બાત્તી રોશની એક સવેર ..
કાફિલા યહ ચલા યૂઁ અકેલા
બાત્તી રોશની એક સવેર ..

આઁખ બેંડ કરકે ..લોગોં કી ના સુનકે..
આસમાન પે યૂઁ ઉડ઼ા હૈં, એક પરિંદા…
એક પરિંદા…
આઁખ બેંડ કરકે ..લોગોં કી ના સુનકે..
આસમાન પે યૂઁ ઉડ઼ા હૈં, એક પરિંદા…
એક પરિંદા..
ઘ્યાર્લો કી દાસતા હૈં,

કિતને સચ કે..
માર મીતેંગે ફિર જગેંગે,

સોચ મેં કિસકે..

ઇસકી બુનિયાદો મૈં રબ
ઉસકો પાના હી મંજિલ હૈં

કાફિલા યહ ચલા યૂઁ અકેલા
બાત્તી રોશની એક સવેર ..
કાફિલા યહ ચલા યૂઁ અકેલા
બાત્તી રોશની એક સવેર ..

આઁખ બેંડ કરકે ..લોગોં કી ના સુનકે..
આસમાન પે યૂઁ ઉડ઼ા હૈં, એક પરિંદા…
એક પરિંદા…
આઁખ બેંડ કરકે ..લોગોં કી ના સુનકે..
આસમાન પે યૂઁ ઉડ઼ા હૈં, એક પરિંદા…
એક પરિંદા..Also check out Aankh Band Karke Logon Ki Na Sunke lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Aankh Band Karke Logon Ki Na Sunke lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW