બંદા રે મેં Bandaa Re Main Lyrics in Gujarati


Bandaa Re Main lyrics in Gujarati


ઓ હો
મૌકો કહાઁ ઢૂનદે રે બંદે,
મેં તો તેરહ પાસ મૈં
ના તીરથ મૈં ના મૂરત મૈં,
ના એકાન્ત નિવાસ મૈં
ઓ ના મંદિર મૈં ના મસ્જિદ મૈં,
ના કભી કૈલાશ મૈં
મેં તો તેરહ પાસ મૈં બંદે
મેં તો તેરહ પાસ મૈં
બંદા રે

હો ખોજી હોયે તુરેંટ મિલ જાઊઁ,
એક પલ કી તલાશ મૈં
કૈડ કભી ઉસ મોહ મૈં સાધો,
મેં તો હૂઁ વિશ્વાસ મૈં
ઓ બંદા રે મેં તો તેરહ પાસ મૈં
ઓ બંદા રે મેં તો તેરહ પાસ મૈં

ઓ ના મેં જપ મૈં, ના મેં તપ મૈં,
ના બારત ઉપાસ મૈં
ના મેં કિર્યા કરમ મૈં રહતા,
ના હી જોગ સન્યાસ મૈં
ના હી જોગ સન્યાસ મૈં,નહીં પ્રાણ મૈં નહીં પિંડ મૈં
ના બ્રાહ્મણ્ડ આકાશ મૈં,
ના મેં પ્રાકૃતિ પ્રવાર ગુફા મૈં
ના હી સ્વાસ કી સાઁસ મૈં
ના હી સ્વાસ કી સાઁસ મૈં
હો ખોજી હોયે તુરેંટ મિલ જાઊઁ,
એક પલ કી તલાશ મૈં
કૈડ કભી ઉસ મોહ મૈં સાધો,
મેં તો હૂઁ વિશ્વાસ મૈં
ઓ બંદા રે મેં તો તેરહ પાસ મૈં
ઓ બંદા રે મેં તો તેરહ પાસ મૈં
ઓ બંદા રે મેં તો તેરહ પાસ મૈં
ઓ બંદા રે મેં તો તેરહ પાસ મૈં
ઓ બંદા રે મેં તો તેરહ પાસ મૈં
ઓ બંદા રે મેં તો તેરહ પાસ મૈં
બાવમ ભવાની યુગે યુગે,
બાવમ ભવાની યુગે યુગે
ઓ બંદા રે મેં તો તેરહ પાસ મૈં
ઓ બંદા રે મેં તો તેરહ પાસ મૈં
બાવમ ભવાની યુગે યુગે,
બાવમ ભવાની યુગે યુગે
બાવમ ભવાની યુગે યુગે,
બાવમ ભવાની યુગે યુગે.Also check out Bandaa Re Main lyrics in Hindi and English

Bandaa Re Main Music Video


If you enjoyed Bandaa Re Main lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW