બ્લાઉસ કા બટન Blouse Ka Button Lyrics in Gujarati


Blouse Ka Button lyrics in Gujarati


મેરી ફિગર હૈં મૈગ્નેટ સબ ખીચે ચલે આયે,
હાયી..

મેરી ફિગર હૈં મૈગ્નેટ સબ ખીચે ચલે આયે
મેરે આશિક઼ હૈં લાખોં મુઝપે માર મિટ જાયે
મેરી ફિગર હૈં મૈગ્નેટ સબ ખીચે ચલે આયે
મેરે આશિક઼ હૈં લાખોં મુઝપે માર મિટ જાયે

હુઆ ખૂન ખરાબા મચા સિટી મૈં બવાલ
હુઆ ખૂન ખરાબા મચા સિટી મૈં બવાલ

મેરે બ્લાઉસ કા બટન
મેરે બ્લાઉસ કા બટન
મેરે બ્લાઉસ કા બટન એક ખુલા રહ જ્ઞા
મેરે બ્લાઉસ કા બટન એક ખુલા રહ જ્ઞા
તેરહ બ્લાઉસ કા બટન એક ખુલા રહ જ્ઞા
તેરહ પ્રેમિયોં કે દિલ પે ચુર્રા ચલ જ્ઞા

ટ્રફિક જમ હો જ્ઞા,
મેં જો નિકલી સડ઼ક પે,
કિતને દિલોં કે હુયે રે એક્સીડેંટ
ટ્રફિક જમ હો જ્ઞા,
મેં જો નિકલી સડ઼ક પે,
કિતને દિલોં કે હુયે રે એક્સીડેંટ

તોડ઼ે સિગ્નલ સારે મેરી એક ઝલક પે,
મેરે પ્રેમી હુયે યે પરમાનેંટ

હુઆ ખૂન ખરાબા મચા સિટી મૈં બવાલ્હુઆ ખૂન ખરાબા મચા સિટી મૈં બવાલ

મેરે બ્લાઉસ કા બટન
મેરે બ્લાઉસ કા બટન
મેરે બ્લાઉસ કા બટન એક ખુલા રહ જ્ઞા
મેરે બ્લાઉસ કા બટન એક ખુલા રહ જ્ઞા
તેરહ બ્લાઉસ કા બટન એક ખુલા રહ જ્ઞા
તેરહ પ્રેમિયોં કે દિલ પે ચુર્રા ચલ જ્ઞા

કરે બોચર ઇત્તર કી,
મેરે કદમો કી આગે,
ગાતે ફિરે મેરે લિએ લવ સોંગ
કરે બોચર ઇત્તર કી,
મેરે કદમો કી આગે,
ગાતે ફિરે મેરે લિએ લવ સોંગ

ડૉલ્લી આગે-પીછ્ય,
ચોરે વ્હિસ્ટલ બજા કી,
દિલ કી ઘંટિયાઁ બજાયે ટિંગ-ટાંગ

હુઆ ખૂન ખરાબા મચા સિટી મૈં બવાલ
હુઆ ખૂન ખરાબા મચા સિટી મૈં બવાલ

મેરે બ્લાઉસ કા બટન
મેરે બ્લાઉસ કા બટન
મેરે બ્લાઉસ કા બટન એક ખુલા રહ જ્ઞા
મેરે બ્લાઉસ કા બટન એક ખુલા રહ જ્ઞા
તેરહ બ્લાઉસ કા બટન એક ખુલા રહ જ્ઞા
તેરહ પ્રેમિયોં કે દિલ પે ચુર્રા ચલ જ્ઞા..Also check out Blouse Ka Button lyrics in Hindi and English

Blouse Ka Button Music Video


If you enjoyed Blouse Ka Button lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW