બોલ રે મુન્ના દુનિયા મૈં હૈં Bol Re Munna Duniya Mein Hai Lyrics in Gujarati


Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Gujarati


બોલ રે મુન્ના
બોલ રે મુન્ના દુનિયા મૈં હૈં
કૌન સબસે જ્યાદા પરેશા
આપ આપ આપ આપ ઔર નહીં તો
આપકે બાપ હા સમઝે ના

બાપ પરેશાન હૈં જી બાપ પરેશાન
બાપ પરેશાન હૈં જી બાપ પરેશાન
જિસકે ઘર મે છોકરિયા હોવેંગી જવાન
હૉવેંગી જવાન હૉવેંગી જવાન
વો બાપ પરેશાન હૈં જી બાપ પરેશાન
વો બાપ પરેશાન હૈં જી બાપ પરેશાન
હો જિસકે ઘર મૈં છોકરિયા
હૉવેંગી જવાન હૉવેંગી

યે છોકરિયા હૈં આફત કી ટોકરિયા હૈં
ઓ જાને કબ હોગા ઇનકા પાર્સલ
યાની કન્યાદાન
વો બાપ પરેશાન હૈં જી બાપ પરેશાન
વો બાપ પરેશાન હૈં જી બાપ પરેશાન
જિસકે ઘર મૈં છોકરિયા
હોવેંગી જવાન હૉવેંગી

ઓ બાબા ઓ બાબા
એક રહ સુઝાઊઁગા મૈં સબકો યહા બુલાઓ
સુઝાઓ સુઝાઓ સબકો યહા બુલાઓ
આએ જી છોકરિયોં તુમ આવો આવો આવો
આવો આઓ
એક દો તીન ચાર ચારોં પે નિખાર બાબા
ચારોં પે નિખાર ચારોં પે નિખાર
બાબા ચારોં પે નિખાર
ગુલશન મે બાહર આયી ગુલશન મે બાહર
ગુલશન મે બાહર આયી ગુલશન મે બાહર

અપના અપના નામ બતાઓ અપના અપના નામ
હો મેં કમલા હૂ જી
હો મેં બિમલા હૂ જી
હો મેં સરલા હૂ જી
હો મેં અચલા હૂ જી
હો મેં કમલા હૂ જી બિમલા હૂ જી
સરલા હૂ જી અચલા હૂ જી

ઓ બાબા ઇનસે પૂછો
ઇનકો કૈસા વાર પસંદ હૈં
એક એક સે પૂછો
કૈસા વાર પસંદ હૈં

અલબેલા છએલ છબેલા
હો જી બાતો મે રસીલા હો જી
ચાહેં ઉસકે પાસ ના હો જી
પૈસા ઘડ઼ી પાઈ
તૂ સુન લે મેરે ભાઈ
તૂ સુન લે મેરે ભાઈ
વો કાલા કાલા ધુમ ધડ઼કા
તિરછી ટોપી વાલા
વો દિખને મે હૈં લાલા મગર
હૈં બડ઼ા દિલવાલા
ઇસકો યે પસંદ હૈં

મેરે મન ભયા જી તૂ તો રે સવરિયા
મેરે મન ભયા જી તૂ તો રે સવરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા

હાયે બાજે હૈં જહા પે પ્રીત કી બંસરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ઓ બોલો બેટા બિમલા તુમકો
કૈસા વર પસંદ હૈં
હો ગોરા હો યા કાલા હો
ના દારૂ પીન વાલા હો
ગોરા હો યા કાલા હો
ના દારૂ પીન વાલા હો
ચૌરાહે પે હોવે જિસકે છત કી દુકાન
છત કી દુકાન હો જી છત કી દુકાન
આહા ઇસકો છત પસંદ હૈં

ઓ કંધે હા વો ગમચા ડાલે
જાકર ઉસે માના લે
તૂ જાકર ઉસે માના લે

મેરે મન ભયા જી તૂ તો રે સવરિયા
મેરે મન ભયા જી તૂ તો રે સવરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
બાજે હૈં જહા પે પ્રીત કી બાંસુરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા

ઓ બોલો બેટા સરલા તુમકો
કૈસા વાર પસંદ હૈં
ઓ જિસ ઘર મૈં ના સાસ સસુર હો
ના હો નાનદી છોટી
બન સવાર કે ચૈન સે ખૂ
રુખી સુખી રોટી
લેકિન સૈયા હો જવાન
ચલે ગાવ મે સીના તન
ભાઈ ઐસા તો જવાન ખડ઼ા હૈં
વાહા મુછએ તન હો તન તન

મેરે મન ભયા જી તૂ તો રે સવરિયા
મેરે મન ભયા જી તૂ તો રે સવરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
હો બાજે હૈં જહા પે પ્રીત કી બાંસુરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા

ઓ બોલો બેટા અચલા તુમકો
કૈસા વર પસંદ હૈં
હો બૂઢ઼ા હો જવાન
લેકિન હૉવે ધનવાન
ઘડ઼ી હૉવે ઘોડ઼ા હોવે
હોવે જી મકન હો રૂપિયો કી દુકાન
જબ મેં રુતુ મુઝકો મનાયે
સંગ સંગ રોવે ઔર સંગ સંગ ગયે
મેરે એક ઇશારે પે જાન કરે કુર્બન

ભાઈ ઐસા તો હૈં એક હી નાજ઼
ગરીબ પરિંદોં પર જો બાંકર
ટૂટતા હૈં બાગ વો ભૂદા વો ખડ઼ા હૈં
મેરે મન ભયા જી તૂ તો રે સવરિયા
મેરે મન ભયા જી તૂ તો રે સવરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
બાજે હૈં જહા પે પ્રીત કી બાંસુરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા
ચલ મેરે સાથ ચલ મેરી રે નાગરિયા.Also check out Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW