ગહરી ગહરી નીંદિયા મૈં Gehri Gehri Neendiya Mein Lyrics in Gujarati


Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Gujarati


ગહરી ગહરી
ગહરી ગહરી નીંદિયા
મૈં સોયે મતવાલે
ગહરી ગહરી નીંદિયા
મૈં સોયે મતવાલે
કાનોં મૈં દો મીઠે
બોલ બોલ્કે જગલે
ગહરી ગહરી નીંદિયા
મૈં સોયે મતવાલે
કાનોં મૈં દો મીઠે
બોલ બોલ્કે જગલે

જગો જી જગો તુમ્હે
કલી જગાએ ફૂલ જગાએ
જગો જી જગો તુમ્હે
કલી જગાએ ફૂલ જગાએ
જગો જી જગો તુમ
બિન મેરે રસિયા
દિલ કી હસ્રત કૌન નિકલે
જગો જી જગો તુમ
બિન મેરે રસિયા
દિલ કી હસ્રત કૌન નિકલે
ગહરી ગહરી નીંદિયા
મૈં સોયે મતવાલે
કાનોં મૈં દો
મીઠે બોલ બોલ્કે જગલેકાનોં મૈં દો
મીઠે બોલ બોલ્કે જગલે

મદ ભારી અંખિયા
ખોલો ખોલો
અજી ખોલો ખોલો
મદ ભારી અંખિયા
ખોલો ખોલો
સબનમ કે પાની
મૈં મુઁહ ધોલો
સબનમ કે પાની
મૈં મુઁહ ધોલો
ફૂલો કા ઝુટા પાની
તૂ મેડમસ્ત જવાની
પે કહે ડાલે
ફૂલો કા ઝુટા પાની
તૂ મેડમસ્ત જવાની
પે કહે ડાલે
ગહરી ગેહરી નીંદિયા
મૈં સોયે મતવાલે
કાનોં મૈં દો મીઠે
બોલ બોલ્કે જગલે
ગહરી ગહરી નીંદિયા
મૈં સોયે મતવાલે
કાનોં મૈં દો મીઠે
બોલ બોલ્કે જગલે.Also check out Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW