નખરે ક્યૂ કરતી હૈં યાર Nakhre Kyu Karti Hai Yar Lyrics in Gujarati


Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Gujarati


હો નખરે ક્યૂ કરતી હૈં યાર
હો નખરે ક્યૂ કરતી હૈં યાર
લૂટ ગયે હમ તો પહલી પ્યાર
હમસે આઁખ મિલ કે દેખ
હો તુઝકો કરના પડ઼ેગા પ્યાર
નખરે ક્યૂ કરતી હૈં યાર
લૂટ ગયે હમ તો પહલી પ્યાર
હમસે આઁખ મિલ કે દેખ
હો તુઝકો કરના પડ઼ેગા પ્યાર
નખરે ક્યૂ કરતી હૈં યાર

ચલતી ફિર્તી તૂ ફુલવારી
હો ચલતી ફિર્તી તૂ ફુલવારી
તુઝમેં કટે ક્યૂ હૈં પ્યારી
હો ચલતી ફિર્તી તૂ ફુલવારી
તુઝમેં કટે ક્યૂ હૈં પ્યારી
આશિક સે તૂ મત ટકરાના
તૂ હૈં શેશા હમ ફોલાડ
નખરે ક્યૂ કરતી હૈં યાર
નખરે ક્યૂ કરતી હૈં યારલૂટ ગયે હમ તો પહલી પ્યાર
હમસે આઁખ મિલ કે દેખ
હો તુઝકો કરના પડ઼ેગા પ્યાર
નખરે ક્યૂ કરતી હૈં
ક્યૂ કરતી હૈં ક્યૂ

ઘર સે નિકલી હો બન થાન કે
ઘર સે નિકલી હો બન થાન કે
કૈસે ચલતી હો તન તન કે
ઘર સે નિકલી હો બન થાન કે
કૈસે ચલતી હો તન તન કે
એક દિન રહોગી મેરી બાઁકે
મેરી બાત કો રખના યાદ
નખરે ક્યૂ કરતી હૈં યાર
નખરે ક્યૂ કરતી હૈં યાર
લૂટ ગયે હમ તો પહલી પ્યાર
હમસે આઁખ મિલ કે દેખ
હો તુઝકો કરના પડ઼ેગા પ્યાર
નખરે ક્યૂ કરતી હૈં ક્યૂ કરતી હૈં ક્યૂ.Also check out Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW