થોડ઼ી દેર ઔર બૈઠો Thodi Der Aur Baitho Lyrics in Gujarati


Thodi Der Aur Baitho lyrics in Gujarati


થોડ઼ી દેર ઔર બૈઠો
ચલે હી તો જાઓગે
ઇતના બતા કે જાના
ફિર કબ આઓગે
થોડ઼ી દેર ઔર બૈઠો
ચલે હી તો જાઓગે
ઇતના બતા કે જાના
ફિર કબ આઓગે
થોડ઼ી દેર ઔર બૈઠો

પહલી પહલી જી તુમસે
યે મુલાકાત હૈં
કૈસે કહૂંગી મેં
જો કહને કી બાત હૈં
ફિર ભી જ઼ારા તો તેહરોં
પલ ભર કા સાથ હૈં
થોડ઼ી દેર ઔર બૈઠો
ચલે હી તો જાઓગે
ઇતના બતા કે જાના
ફિર કબ આઓગે
થોડ઼ી દેર ઔર બૈઠો

મૈં તો ના જાનૂ જીક્યા તેરા નાવ રે
રહી કહા સે આયા
તૂ મેરે ગાઁવ રે
પર મેં તો ઇતના જાનૂ
ઠંડી હૈં છોં રે
થોડ઼ી દેર ઔર બૈઠો
ચલે હી તો જાઓગે
ઇતના બતા કે જાના
ફિર કબ આઓગે
થોડ઼ી દેર ઔર બૈઠો

બુરા હૈં મિલાકે નૈના
અઁખિયોં કો મોડના
કિસી કો સહરા દેકે
રાસ્તે મે છોડ઼ના
સબસે બુરા હૈં
દેખો દિલ કોઈ તોડ઼ના
થોડ઼ી દેર ઔર બૈઠો
ચલે હી તો જાઓગે
ઇતના બતા કે જાના
ફિર કબ આઓગે
થોડ઼ી દેર ઔર બૈઠો.Also check out Thodi Der Aur Baitho lyrics in Hindi and English

Thodi Der Aur Baitho Music Video


If you enjoyed Thodi Der Aur Baitho lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW