યે ઘર અપકા હૈં Ye Ghar Apka Hai Lyrics in Gujarati


Ye Ghar Apka Hai lyrics in Gujarati


યે ઘર આપકા હૈં
યે ઘર આપકા હૈં
ચલે આઇયે જી
મગર દર્દ એ સર
કો ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
હવાદાર હૈં
આપકા હુસ્ન ઇતના
હવાદાર હૈં
આપકા હુસ્ન ઇતના
તાકલ્લૂફ મૈં પંખા
ના ઝલ્લાઇયે જી
ના ઝલ્લાઇયે જી
ના ઝલ્લાઇયે જી
ના ઝલ્લાઇયે જી

સુના પ્યાર હોતા હૈં
ચિંગારિયોં સા
હો ઓ ઓ ઓ
સુના પ્યાર હોતા હૈં
ચિંગારિયોં સા
હવા દેકે શોલે
ના ભડ઼કાઇયે જી
મગર દર્દ એ સર
કો ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
યે ઘર આપકા હૈં
ચલે આઇયે જી

સુની આપકી ઇતની
તારીફ હમને
હો ઓ ઓ ઓ
સુની આપકી ઇતની
તારીફ હમને
જ઼ારા સી દવા ભીટો બન જાઇયે જી
હો
મગર દર્દ એ સર કો
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
યે ઘર આપકા હૈં
ચલે આઇયે જી

હમેં દર્દ દેકર
દવા માંગતે હો
હો ઓ ઓ ઓ
હમેં દર્દ દેકર
દવા માંગતે હો
મરીજ઼ોં કો ઇતના
ના તડ઼પાઇયે જી
મગર દર્દ એ સર
કો ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
યે ઘર આપકા હૈં
ચલે આઇયે જી

ગુલોં કે લબોં પે
દવા દર્દ કી હૈં
હો ઓ ઓ ઓ
ગુલોં કે લબોં પે
દવા દર્દ કી હૈં
કભી મુસ્કુરા કે
તો શરમાઇયે જી
મગર દર્દ એ સર કો
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
ના લે આઇયે જી
યે ઘર આપકા હૈં
ચલે આઇયે જી.Also check out Ye Ghar Apka Hai lyrics in Hindi and English

Ye Ghar Apka Hai Music Video


If you enjoyed Ye Ghar Apka Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW