યે જવાની બડ઼ી બદનામ હૈં Ye Jawani Badi Badnam Hai Lyrics in Gujarati


Ye Jawani Badi Badnam Hai lyrics in Gujarati


યે જવાની બડ઼ી બદનામ હૈં
યે જવાની બડ઼ી બદનામ હૈં
શોલા બિજલી હવા અલ્લાહ જાને ક્યા ક્યા
સો સો નામો કા એક નામ હૈં
યે જવાની બડ઼ી બદનામ હૈં

જુલ્ફ઼ેં બિખેરે તો હર જાયે રત ભી
જુલ્ફ઼ેં બિખેરે તો હર જાયે રત ભી
મુખડ઼ા દિખાયેં તો દિલ ખાએ માત ભી
મુખડ઼ા દિખાયેં તો દિલ ખાએ માત ભી
ઇસકે બસ મે
ઇસકે બસ મે સુબહ હૈં શામ ભી
શોલા બિજલી હવા અલ્લાહ જાને ક્યા ક્યા
સો સો નામો કા એક નામ હૈં
યે જવાની બડ઼ી બદનામ હૈં

ઇસ ચિતચોર કા સુનતે હી નામ ભી
ઇસ ચિતચોર કા સુનતે હી નામા ભીબડ઼ે બડ઼ે દિલ કો લેતે હૈં તમ
બડ઼ે બડ઼ે દિલ કો લેતે હૈં તમ
દિલ ચુરાના
દિલ ચુરાના ઇસી કા કમ હૈં
શોલા બિજલી હવા અલ્લાહ જાને ક્યા ક્યા
સો સો નામો કા એક નામ હૈં
યે જવાની બડ઼ી બદનામ હૈં

સુના હોગા અપને નામ એ શરબ જી
સુના હોગા અપને નામ એ શરબ જી
કહતી હૈં દુનિયા જિસકો ખરાબ જી
કહતી હૈં દુનિયા જિસકો ખરાબ
યે ઉમર ભી
યે ઉમર ભી નશીલા જમ હૈં
શોલા બિજલી હવા અલ્લાહ જાને ક્યા ક્યા
સો સો નામો કા એક નામ હૈં
યે જવાની બડ઼ી બદનામ હૈં.Also check out Ye Jawani Badi Badnam Hai lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Ye Jawani Badi Badnam Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW