ಆಂಖ್ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೆ ಲೋಗೋನ್ ಕೆ ನ ಸುಂಕೆ Aankh Band Karke Logon Ki Na Sunke Lyrics in Kannada


Aankh Band Karke Logon Ki Na Sunke lyrics in Kannada


ಆಂಖ್ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೆ ..ಲೋಗೋನ್ ಕೆ ನ ಸುಂಕೆ..
ಆಸ್ಮಾನ್ ಪೇ ಯೂಂ ಉದಾ ಹೈ, ಏಕ ಪರಿಂದಾ…
ಏಕ ಪರಿಂದಾ…
ಆಂಖ್ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೆ ..ಲೋಗೋನ್ ಕೆ ನ ಸುಂಕೆ..
ಆಸ್ಮಾನ್ ಪೇ ಯೂಂ ಉದಾ ಹೈ, ಏಕ ಪರಿಂದಾ…
ಏಕ ಪರಿಂದಾ…

ಖ್ವಾಬನ್ ಕೆ ಪರ್ಚಾಈ ಹೈ ಮನ ಮೇಂ.
ಹುಸ್ಲೇ ಕೆ ಹಿಮ್ಮತ ಹೈ ದಿಲ್ ಮೇಂ
ಇಸ್ಕೀ ಚಾಹತ ದುನಿಯಾ ಯೇ ಸಾರಿ
ಕೋಶಿಶೋ ಕೆ ಮಂಜೀಲ ಹೈ ಯಾರೀ

ಕಾಫಿಲಾ ಯೇ ಚಲಾ ಯೂಂ ಅಕೇಲಾ
ಬಾತ್ತಿ ರೋಶನೀ ಏಕ ಸವರ್ ..
ಕಾಫಿಲಾ ಯೇ ಚಲಾ ಯೂಂ ಅಕೇಲಾ
ಬಾತ್ತಿ ರೋಶನೀ ಏಕ ಸವರ್ ..

ಆಂಖ್ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೆ ..ಲೋಗೋನ್ ಕೆ ನ ಸುಂಕೆ..
ಆಸ್ಮಾನ್ ಪೇ ಯೂಂ ಉದಾ ಹೈ, ಏಕ ಪರಿಂದಾ…
ಏಕ ಪರಿಂದಾ…
ಆಂಖ್ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೆ ..ಲೋಗೋನ್ ಕೆ ನ ಸುಂಕೆ..
ಆಸ್ಮಾನ್ ಪೇ ಯೂಂ ಉದಾ ಹೈ, ಏಕ ಪರಿಂದಾ…
ಏಕ ಪರಿಂದಾ..
ಘ್ಯಾರ್ಲೋ ಕೆ ದಾಸ್ತಾ ಹೈ,

ಕಿತನೆ ಸಚ್ ಕೆ..
ಮರ್ ಮಿಟೆಂಗೆ ಫಿರ ಜಗೆಂಗೆ,

ಸೋಚ್ ಮನ ಕಿಸೀ..

ಇಸ್ಕೀ ಬನಿಯಾದೋ ಮೇಂ ರಬ
ಉಸ್ಕೋ ಪಾನಾ ಹಿ ಮಂಜೀಲ ಹೈ

ಕಾಫಿಲಾ ಯೇ ಚಲಾ ಯೂಂ ಅಕೇಲಾ
ಬಾತ್ತಿ ರೋಶನೀ ಏಕ ಸವರ್ ..
ಕಾಫಿಲಾ ಯೇ ಚಲಾ ಯೂಂ ಅಕೇಲಾ
ಬಾತ್ತಿ ರೋಶನೀ ಏಕ ಸವರ್ ..

ಆಂಖ್ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೆ ..ಲೋಗೋನ್ ಕೆ ನ ಸುಂಕೆ..
ಆಸ್ಮಾನ್ ಪೇ ಯೂಂ ಉದಾ ಹೈ, ಏಕ ಪರಿಂದಾ…
ಏಕ ಪರಿಂದಾ…
ಆಂಖ್ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೆ ..ಲೋಗೋನ್ ಕೆ ನ ಸುಂಕೆ..
ಆಸ್ಮಾನ್ ಪೇ ಯೂಂ ಉದಾ ಹೈ, ಏಕ ಪರಿಂದಾ…
ಏಕ ಪರಿಂದಾ..Also check out Aankh Band Karke Logon Ki Na Sunke lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Aankh Band Karke Logon Ki Na Sunke lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW