ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್ Blouse Ka Button Lyrics in Kannada


Blouse Ka Button lyrics in Kannada


ಮೇರಿ ಫಿಗರ್ ಹೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೇತ ಸಬ್ ಖೀಚೆ ಚಲೇ ಆಯೇ,
ಹಯೀ..

ಮೇರಿ ಫಿಗರ್ ಹೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೇತ ಸಬ್ ಖೀಚೆ ಚಲೇ ಆಯೇ
ಮೇರಿ ಅಶಿಕ್ ಹೈನ ಲಾಖೋಂ ಮುಝ್ಪೆ ಮರ್ ಮಿತ ಜಾನೇ
ಮೇರಿ ಫಿಗರ್ ಹೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೇತ ಸಬ್ ಖೀಚೆ ಚಲೇ ಆಯೇ
ಮೇರಿ ಅಶಿಕ್ ಹೈನ ಲಾಖೋಂ ಮುಝ್ಪೆ ಮರ್ ಮಿತ ಜಾನೇ

ಹುವಾ ಖೂನ್ ಖರಾಬಾ ಮಾಚಾ ಸಿಟಿ ಮೇಂ ಬವಾಲ
ಹುವಾ ಖೂನ್ ಖರಾಬಾ ಮಾಚಾ ಸಿಟಿ ಮೇಂ ಬವಾಲ

ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್
ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್
ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್ ಏಕ ಖುಲಾ ರೇಹ್ ಜ್ಞಾ
ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್ ಏಕ ಖುಲಾ ರೇಹ್ ಜ್ಞಾ
ತೇರೇಹ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್ ಏಕ ಖುಲಾ ರೇಹ್ ಜ್ಞಾ
ತೇರೇಹ ಪ್ರೇಮೀಯೋಂ ಕೆ ದಿಲ್ ಪೇ ಚುರ್ರಾ ಚಲ ಜ್ಞಾ

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಮ ಹೂ ಜ್ಞಾ,
ಮೈನ ಜೋ ನಿಕ್ಲೀ ಸದಕ ಪೇ,
ಕಿತನೆ ದಿಲೋನ್ ಕೆ ಹಯೇ ರೇ ಅಕ್ಸಿಡೆಂಟ್
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಮ ಹೂ ಜ್ಞಾ,
ಮೈನ ಜೋ ನಿಕ್ಲೀ ಸದಕ ಪೇ,
ಕಿತನೆ ದಿಲೋನ್ ಕೆ ಹಯೇ ರೇ ಅಕ್ಸಿಡೆಂಟ್

ಟೋಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಾರೇ ಮೇರಿ ಏಕ ಝಲಕ ಪೇ,
ಮೇರಿ ಪ್ರೇಮೀ ಹಯೇ ಯೇ ಪರ್ಮನೇಂಟ್

ಹುವಾ ಖೂನ್ ಖರಾಬಾ ಮಾಚಾ ಸಿಟಿ ಮೇಂ ಬವಾಲ್ಹುವಾ ಖೂನ್ ಖರಾಬಾ ಮಾಚಾ ಸಿಟಿ ಮೇಂ ಬವಾಲ

ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್
ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್
ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್ ಏಕ ಖುಲಾ ರೇಹ್ ಜ್ಞಾ
ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್ ಏಕ ಖುಲಾ ರೇಹ್ ಜ್ಞಾ
ತೇರೇಹ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್ ಏಕ ಖುಲಾ ರೇಹ್ ಜ್ಞಾ
ತೇರೇಹ ಪ್ರೇಮೀಯೋಂ ಕೆ ದಿಲ್ ಪೇ ಚುರ್ರಾ ಚಲ ಜ್ಞಾ

ಕರೇ ಬೋಚಾರ ಇತ್ತಾರ ಕೆ,
ಮೇರಿ ಕಾದಮೋ ಕೀ ಆಗೇಯ,
ಗಾತೆ ಫಿರೆ ಮೇರಿ ಲಿಯೇ ಲವ್ ಸೋಂಗ
ಕರೇ ಬೋಚಾರ ಇತ್ತಾರ ಕೆ,
ಮೇರಿ ಕಾದಮೋ ಕೀ ಆಗೇಯ,
ಗಾತೆ ಫಿರೆ ಮೇರಿ ಲಿಯೇ ಲವ್ ಸೋಂಗ

ಡಾಲಎ ಆಗೇಯ-ಪೀಚಿ,
ಚೋರೆ ವ್ಹಿಸ್ಲ್ ಬಾಜಾ ಕೀ,
ದಿಲ್ ಕೆ ಘಂಟಿಯನ ಬಜಾಯೇ ಟಿಂಗ್-ಟಾಂಗ್

ಹುವಾ ಖೂನ್ ಖರಾಬಾ ಮಾಚಾ ಸಿಟಿ ಮೇಂ ಬವಾಲ
ಹುವಾ ಖೂನ್ ಖರಾಬಾ ಮಾಚಾ ಸಿಟಿ ಮೇಂ ಬವಾಲ

ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್
ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್
ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್ ಏಕ ಖುಲಾ ರೇಹ್ ಜ್ಞಾ
ಮೇರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್ ಏಕ ಖುಲಾ ರೇಹ್ ಜ್ಞಾ
ತೇರೇಹ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾ ಬುಟ್ಟನ್ ಏಕ ಖುಲಾ ರೇಹ್ ಜ್ಞಾ
ತೇರೇಹ ಪ್ರೇಮೀಯೋಂ ಕೆ ದಿಲ್ ಪೇ ಚುರ್ರಾ ಚಲ ಜ್ಞಾ..Also check out Blouse Ka Button lyrics in Hindi and English

Blouse Ka Button Music Video


If you enjoyed Blouse Ka Button lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW