ಗೆಹರೀ ಗೆಹರೀ ನೀಂಡಿಯಾ ಮೇಂ Gehri Gehri Neendiya Mein Lyrics in Kannada


Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Kannada


ಗೆಹರೀ ಗೆಹರೀ
ಗೆಹರೀ ಗೆಹರೀ ನೀಂಡಿಯಾ
ಮೇಂ ಸೋಯೇ ಮತವಾಲೆ
ಗೆಹರೀ ಗೆಹರೀ ನೀಂಡಿಯಾ
ಮೇಂ ಸೋಯೇ ಮತವಾಲೆ
ಕಾನೋ ಮೇಂ ಡೊ ಮಿಥೆ
ಬೋಲ ಬೋಲ್ಕೆ ಜಗಲೇ
ಗೆಹರೀ ಗೆಹರೀ ನೀಂಡಿಯಾ
ಮೇಂ ಸೋಯೇ ಮತವಾಲೆ
ಕಾನೋ ಮೇಂ ಡೊ ಮಿಥೆ
ಬೋಲ ಬೋಲ್ಕೆ ಜಗಲೇ

ಜಾಗೋ ಜಿ ಜಾಗೋ ತುಮ್ಹೆ
ಕಾಲಿ ಜಗಏ ಫೂಲ್ ಜಗಏ
ಜಾಗೋ ಜಿ ಜಾಗೋ ತುಮ್ಹೆ
ಕಾಲಿ ಜಗಏ ಫೂಲ್ ಜಗಏ
ಜಾಗೋ ಜಿ ಜಾಗೋ ತುಮ್
ಬಿನ್ ಮೇರಿ ರಸಿಯಾ
ದಿಲ್ ಕೆ ಹಸ್ರತ ಕೌನ ನೀಕಾಲೆ
ಜಾಗೋ ಜಿ ಜಾಗೋ ತುಮ್
ಬಿನ್ ಮೇರಿ ರಸಿಯಾ
ದಿಲ್ ಕೆ ಹಸ್ರತ ಕೌನ ನೀಕಾಲೆ
ಗೆಹರೀ ಗೆಹರೀ ನೀಂಡಿಯಾ
ಮೇಂ ಸೋಯೇ ಮತವಾಲೆ
ಕಾನೋ ಮೇಂ ಡೊ
ಮಿಥೆ ಬೋಲ ಬೋಲ್ಕೆ ಜಗಲೇಕಾನೋ ಮೇಂ ಡೊ
ಮಿಥೆ ಬೋಲ ಬೋಲ್ಕೆ ಜಗಲೇ

ಮದ ಭಾರೀ ಅಂಖಿಯಾ
ಖೋಲೋ ಖೋಲೋ
ಅಜಿ ಖೋಲೋ ಖೋಲೋ
ಮದ ಭಾರೀ ಅಂಖಿಯಾ
ಖೋಲೋ ಖೋಲೋ
ಸಬ್ನಮ್ ಕೆ ಪಾನಿ
ಮೇಂ ಮುಂಹ ಧೋಲೋ
ಸಬ್ನಮ್ ಕೆ ಪಾನಿ
ಮೇಂ ಮುಂಹ ಧೋಲೋ
ಫೂಲೋ ಕಾ ಜ್ಹುತಾ ಪಾನಿ
ತು ಮದ್ಮಸ್ತ ಜವಾನಿ
ಪೇ ಕಹೇ ಡೇಲೆ
ಫೂಲೋ ಕಾ ಜ್ಹುತಾ ಪಾನಿ
ತು ಮದ್ಮಸ್ತ ಜವಾನಿ
ಪೇ ಕಹೇ ಡೇಲೆ
ಗೆಹರೀ ಗೇಅಹ್ರೀ ನೀಂಡಿಯಾ
ಮೇಂ ಸೋಯೇ ಮತವಾಲೆ
ಕಾನೋ ಮೇಂ ಡೊ ಮಿಥೆ
ಬೋಲ ಬೋಲ್ಕೆ ಜಗಲೇ
ಗಹರೀ ಗಹರೀ ನೀಂಡಿಯಾ
ಮೇಂ ಸೋಯೇ ಮತವಾಲೆ
ಕಾನೋ ಮೇಂ ಡೊ ಮಿಥೆ
ಬೋಲ ಬೋಲ್ಕೆ ಜಗಲೇ.Also check out Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW