ನಖರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಯಾರ Nakhre Kyu Karti Hai Yar Lyrics in Kannada


Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Kannada


ಹೂ ನಖರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಯಾರ
ಹೂ ನಖರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಯಾರ
ಲುಟ್ ಗಯೆ ಹಮ ಟು ಪಹಲೀ ಪ್ಯಾರ
ಹಮ್ಸೆ ಅಂಖ್ ಮಿಲ್ ಕೆ ದೇಖ
ಹೂ ತುಝ್ಕೋ ಕರನಾ ಪದೇಗಾ ಪ್ಯಾರ
ನಖರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಯಾರ
ಲುಟ್ ಗಯೆ ಹಮ ಟು ಪಹಲೀ ಪ್ಯಾರ
ಹಮ್ಸೆ ಅಂಖ್ ಮಿಲ್ ಕೆ ದೇಖ
ಹೂ ತುಝ್ಕೋ ಕರನಾ ಪದೇಗಾ ಪ್ಯಾರ
ನಖರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಯಾರ

ಚಲ್ತೀ ಫರ್ತಿ ತು ಫುಲ್ವಾರೀ
ಹೂ ಚಲ್ತೀ ಫರ್ತಿ ತು ಫುಲ್ವಾರೀ
ತುಝ್ಮೇ ಕಟೇ ಕ್ಯೂ ಹೈ ಪ್ಯಾರಿ
ಹೂ ಚಲ್ತೀ ಫರ್ತಿ ತು ಫುಲ್ವಾರೀ
ತುಝ್ಮೇ ಕಟೇ ಕ್ಯೂ ಹೈ ಪ್ಯಾರಿ
ಆಶಿಕ ಸೆ ತು ಮತ ತಕ್ರಾಣ
ತು ಹೈ ಶೇಶಾ ಹಮ ಫೋಲಾಡ್
ನಖರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಯಾರ
ನಖರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಯಾರ್ಲುಟ್ ಗಯೆ ಹಮ ಟು ಪಹಲೀ ಪ್ಯಾರ
ಹಮ್ಸೆ ಅಂಖ್ ಮಿಲ್ ಕೆ ದೇಖ
ಹೂ ತುಝ್ಕೋ ಕರನಾ ಪದೇಗಾ ಪ್ಯಾರ
ನಖರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ
ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಕ್ಯೂ

ಘರ್ ಸೆ ನಿಕ್ಲೀ ಹೂ ಬನ ತನ ಕೆ
ಘರ್ ಸೆ ನಿಕ್ಲೀ ಹೂ ಬನ ತನ ಕೆ
ಕೈಸೆ ಚಲ್ತೀ ಹೂ ತನ ತನ ಕೆ
ಘರ್ ಸೆ ನಿಕ್ಲೀ ಹೂ ಬನ ತನ ಕೆ
ಕೈಸೆ ಚಲ್ತೀ ಹೂ ತನ ತನ ಕೆ
ಏಕ ದೀನ ರಹೋಗಿ ಮೇರಿ ಬಾಂಕೇ
ಮೇರಿ ಬಟ ಕೋ ರಖ್ನಾ ಯಾದ
ನಖರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಯಾರ
ನಖರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಯಾರ
ಲುಟ್ ಗಯೆ ಹಮ ಟು ಪಹಲೀ ಪ್ಯಾರ
ಹಮ್ಸೆ ಅಂಖ್ ಮಿಲ್ ಕೆ ದೇಖ
ಹೂ ತುಝ್ಕೋ ಕರನಾ ಪದೇಗಾ ಪ್ಯಾರ
ನಖರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಕ್ಯೂ ಕಾರತಿ ಹೈ ಕ್ಯೂ.Also check out Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW