ബോല രേ മുന്നാ ദുനിയാ മൈം ഹൈം Bol Re Munna Duniya Mein Hai Lyrics in Malayalam


Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Malayalam


ബോല രേ മുന്നാ
ബോല രേ മുന്നാ ദുനിയാ മൈം ഹൈം
കൌന സബസേ ജ്യാദാ പരേശാ
ആപ ആപ ആപ ആപ ഔര നഹീം തോ
ആപകേ ബാപ ഹാ സമഝേ നാ

ബാപ പരേശാന ഹൈം ജീ ബാപ പരേശാന
ബാപ പരേശാന ഹൈം ജീ ബാപ പരേശാന
ജിസകേ ഘര മേ ഛോകരിയാ ഹോവേംഗീ ജവാന
ഹൌവേംഗീ ജവാന ഹൌവേംഗീ ജവാന
വോ ബാപ പരേശാന ഹൈം ജീ ബാപ പരേശാന
വോ ബാപ പരേശാന ഹൈം ജീ ബാപ പരേശാന
ഹോ ജിസകേ ഘര മൈം ഛോകരിയാ
ഹൌവേംഗീ ജവാന ഹൌവേംഗീ

യേ ഛോകരിയാ ഹൈം ആഫത കീ ടോകരിയാ ഹൈം
ഓ ജാനേ കബ ഹോഗാ ഇനകാ പാര്സല
യാനീ കന്യാദാന
വോ ബാപ പരേശാന ഹൈം ജീ ബാപ പരേശാന
വോ ബാപ പരേശാന ഹൈം ജീ ബാപ പരേശാന
ജിസകേ ഘര മൈം ഛോകരിയാ
ഹോവേംഗീ ജവാന ഹൌവേംഗീ

ഓ ബാബാ ഓ ബാബാ
ഏക രഹ സുഝാഊംഗാ മൈം സബകോ യഹാ ബുലാഓ
സുഝാഓ സുഝാഓ സബകോ യഹാ ബുലാഓ
ആഏ ജീ ഛോകരിയോം തുമ ആവോ ആവോ ആവോ
ആവോ ആഓ
ഏക ദോ തീന ചാര ചാരോം പേ നിഖാര ബാബാ
ചാരോം പേ നിഖാര ചാരോം പേ നിഖാര
ബാബാ ചാരോം പേ നിഖാര
ഗുലശന മേ ബാഹര ആയീ ഗുലശന മേ ബാഹര
ഗുലശന മേ ബാഹര ആയീ ഗുലശന മേ ബാഹര

അപനാ അപനാ നാമ ബതാഓ അപനാ അപനാ നാമ
ഹോ മേം കമലാ ഹൂ ജീ
ഹോ മേം ബിമലാ ഹൂ ജീ
ഹോ മേം സരലാ ഹൂ ജീ
ഹോ മേം അചലാ ഹൂ ജീ
ഹോ മേം കമലാ ഹൂ ജീ ബിമലാ ഹൂ ജീ
സരലാ ഹൂ ജീ അചലാ ഹൂ ജീ

ഓ ബാബാ ഇനസേ പൂഛോ
ഇനകോ കൈസാ വാര പസംദ ഹൈം
ഏക ഏക സേ പൂഛോ
കൈസാ വാര പസംദ ഹൈം

അലബേലാ ഛഏല ഛബേലാ
ഹോ ജീ ബാതോ മേ രസീലാ ഹോ ജീ
ചാഹേം ഉസകേ പാസ നാ ഹോ ജീ
പൈസാ ഘഡീ പാഈ
തൂ സുന ലേ മേരേ ഭാഈ
തൂ സുന ലേ മേരേ ഭാഈ
വോ കാലാ കാലാ ധുമ ധഡകാ
തിരഛീ ടോപീ വാലാ
വോ ദിഖനേ മേ ഹൈം ലാലാ മഗര
ഹൈം ബഡാ ദിലവാലാ
ഇസകോ യേ പസംദ ഹൈം

മേരേ മന ഭയാ ജീ തൂ തോ രേ സവരിയാ
മേരേ മന ഭയാ ജീ തൂ തോ രേ സവരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ

ഹായേ ബാജേ ഹൈം ജഹാ പേ പ്രീത കീ ബംസരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ഓ ബോലോ ബേടാ ബിമലാ തുമകോ
കൈസാ വര പസംദ ഹൈം
ഹോ ഗോരാ ഹോ യാ കാലാ ഹോ
നാ ദാരൂ പീന വാലാ ഹോ
ഗോരാ ഹോ യാ കാലാ ഹോ
നാ ദാരൂ പീന വാലാ ഹോ
ചൌരാഹേ പേ ഹോവേ ജിസകേ ഛത കീ ദുകാന
ഛത കീ ദുകാന ഹോ ജീ ഛത കീ ദുകാന
ആഹാ ഇസകോ ഛത പസംദ ഹൈം

ഓ കംധേ ഹാ വോ ഗമചാ ഡാലേ
ജാകര ഉസേ മാനാ ലേ
തൂ ജാകര ഉസേ മാനാ ലേ

മേരേ മന ഭയാ ജീ തൂ തോ രേ സവരിയാ
മേരേ മന ഭയാ ജീ തൂ തോ രേ സവരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ബാജേ ഹൈം ജഹാ പേ പ്രീത കീ ബാംസുരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ

ഓ ബോലോ ബേടാ സരലാ തുമകോ
കൈസാ വാര പസംദ ഹൈം
ഓ ജിസ ഘര മൈം നാ സാസ സസുര ഹോ
നാ ഹോ നാനദീ ഛോടീ
ബന സവാര കേ ചൈന സേ ഖൂ
രുഖീ സുഖീ രോടീ
ലേകിന സൈയാ ഹോ ജവാന
ചലേ ഗാവ മേ സീനാ തന
ഭാഈ ഐസാ തോ ജവാന ഖഡാ ഹൈം
വാഹാ മുഛഏ തന ഹോ തന തന

മേരേ മന ഭയാ ജീ തൂ തോ രേ സവരിയാ
മേരേ മന ഭയാ ജീ തൂ തോ രേ സവരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ഹോ ബാജേ ഹൈം ജഹാ പേ പ്രീത കീ ബാംസുരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ

ഓ ബോലോ ബേടാ അചലാ തുമകോ
കൈസാ വര പസംദ ഹൈം
ഹോ ബൂഢാ ഹോ ജവാന
ലേകിന ഹൌവേ ധനവാന
ഘഡീ ഹൌവേ ഘോഡാ ഹോവേ
ഹോവേ ജീ മകന ഹോ രൂപിയോ കീ ദുകാന
ജബ മേം രുതു മുഝകോ മനായേ
സംഗ സംഗ രോവേ ഔര സംഗ സംഗ ഗയേ
മേരേ ഏക ഇശാരേ പേ ജാന കരേ കുര്ബന

ഭാഈ ഐസാ തോ ഹൈം ഏക ഹീ നാജ
ഗരീബ പരിംദോം പര ജോ ബാംകര
ടൂടതാ ഹൈം ബാഗ വോ ഭൂദാ വോ ഖഡാ ഹൈം
മേരേ മന ഭയാ ജീ തൂ തോ രേ സവരിയാ
മേരേ മന ഭയാ ജീ തൂ തോ രേ സവരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ബാജേ ഹൈം ജഹാ പേ പ്രീത കീ ബാംസുരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ
ചല മേരേ സാഥ ചല മേരീ രേ നാഗരിയാ.Also check out Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW