ഗഹരീ ഗഹരീ നീംദിയാ മൈം Gehri Gehri Neendiya Mein Lyrics in Malayalam


Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Malayalam


ഗഹരീ ഗഹരീ
ഗഹരീ ഗഹരീ നീംദിയാ
മൈം സോയേ മതവാലേ
ഗഹരീ ഗഹരീ നീംദിയാ
മൈം സോയേ മതവാലേ
കാനോം മൈം ദോ മീഠേ
ബോല ബോല്കേ ജഗലേ
ഗഹരീ ഗഹരീ നീംദിയാ
മൈം സോയേ മതവാലേ
കാനോം മൈം ദോ മീഠേ
ബോല ബോല്കേ ജഗലേ

ജഗോ ജീ ജഗോ തുമ്ഹേ
കലീ ജഗാഏ ഫൂല ജഗാഏ
ജഗോ ജീ ജഗോ തുമ്ഹേ
കലീ ജഗാഏ ഫൂല ജഗാഏ
ജഗോ ജീ ജഗോ തുമ
ബിന മേരേ രസിയാ
ദില കീ ഹസ്രത കൌന നികലേ
ജഗോ ജീ ജഗോ തുമ
ബിന മേരേ രസിയാ
ദില കീ ഹസ്രത കൌന നികലേ
ഗഹരീ ഗഹരീ നീംദിയാ
മൈം സോയേ മതവാലേ
കാനോം മൈം ദോ
മീഠേ ബോല ബോല്കേ ജഗലേകാനോം മൈം ദോ
മീഠേ ബോല ബോല്കേ ജഗലേ

മദ ഭാരീ അംഖിയാ
ഖോലോ ഖോലോ
അജീ ഖോലോ ഖോലോ
മദ ഭാരീ അംഖിയാ
ഖോലോ ഖോലോ
സബനമ കേ പാനീ
മൈം മുംഹ ധോലോ
സബനമ കേ പാനീ
മൈം മുംഹ ധോലോ
ഫൂലോ കാ ഝുടാ പാനീ
തൂ മേഡമസ്ത ജവാനീ
പേ കഹേ ഡാലേ
ഫൂലോ കാ ഝുടാ പാനീ
തൂ മേഡമസ്ത ജവാനീ
പേ കഹേ ഡാലേ
ഗഹരീ ഗേഹരീ നീംദിയാ
മൈം സോയേ മതവാലേ
കാനോം മൈം ദോ മീഠേ
ബോല ബോല്കേ ജഗലേ
ഗഹരീ ഗഹരീ നീംദിയാ
മൈം സോയേ മതവാലേ
കാനോം മൈം ദോ മീഠേ
ബോല ബോല്കേ ജഗലേ.Also check out Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW