നഖരേ ക്യൂ കരതീ ഹൈം യാര Nakhre Kyu Karti Hai Yar Lyrics in Malayalam


Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Malayalam


ഹോ നഖരേ ക്യൂ കരതീ ഹൈം യാര
ഹോ നഖരേ ക്യൂ കരതീ ഹൈം യാര
ലൂട ഗയേ ഹമ തോ പഹലീ പ്യാര
ഹമസേ ആംഖ മില കേ ദേഖ
ഹോ തുഝകോ കരനാ പഡേഗാ പ്യാര
നഖരേ ക്യൂ കരതീ ഹൈം യാര
ലൂട ഗയേ ഹമ തോ പഹലീ പ്യാര
ഹമസേ ആംഖ മില കേ ദേഖ
ഹോ തുഝകോ കരനാ പഡേഗാ പ്യാര
നഖരേ ക്യൂ കരതീ ഹൈം യാര

ചലതീ ഫിര്തീ തൂ ഫുലവാരീ
ഹോ ചലതീ ഫിര്തീ തൂ ഫുലവാരീ
തുഝമേം കടേ ക്യൂ ഹൈം പ്യാരീ
ഹോ ചലതീ ഫിര്തീ തൂ ഫുലവാരീ
തുഝമേം കടേ ക്യൂ ഹൈം പ്യാരീ
ആശിക സേ തൂ മത ടകരാനാ
തൂ ഹൈം ശേശാ ഹമ ഫോലാഡ
നഖരേ ക്യൂ കരതീ ഹൈം യാര
നഖരേ ക്യൂ കരതീ ഹൈം യാരലൂട ഗയേ ഹമ തോ പഹലീ പ്യാര
ഹമസേ ആംഖ മില കേ ദേഖ
ഹോ തുഝകോ കരനാ പഡേഗാ പ്യാര
നഖരേ ക്യൂ കരതീ ഹൈം
ക്യൂ കരതീ ഹൈം ക്യൂ

ഘര സേ നികലീ ഹോ ബന ഥാന കേ
ഘര സേ നികലീ ഹോ ബന ഥാന കേ
കൈസേ ചലതീ ഹോ തന തന കേ
ഘര സേ നികലീ ഹോ ബന ഥാന കേ
കൈസേ ചലതീ ഹോ തന തന കേ
ഏക ദിന രഹോഗീ മേരീ ബാംകേ
മേരീ ബാത കോ രഖനാ യാദ
നഖരേ ക്യൂ കരതീ ഹൈം യാര
നഖരേ ക്യൂ കരതീ ഹൈം യാര
ലൂട ഗയേ ഹമ തോ പഹലീ പ്യാര
ഹമസേ ആംഖ മില കേ ദേഖ
ഹോ തുഝകോ കരനാ പഡേഗാ പ്യാര
നഖരേ ക്യൂ കരതീ ഹൈം ക്യൂ കരതീ ഹൈം ക്യൂ.Also check out Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW