ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ Blouse Ka Button Lyrics in Punjabi


Blouse Ka Button lyrics in Punjabi


ਮੇਰੀ ਫਿਗਰ ਹੈਂ ਮੈਗ੍ਨੇਟ ਸਬ ਖੀਚੇ ਚਲੇ ਆਯੇ,
ਹਾਯੀ..

ਮੇਰੀ ਫਿਗਰ ਹੈਂ ਮੈਗ੍ਨੇਟ ਸਬ ਖੀਚੇ ਚਲੇ ਆਯੇ
ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਹੈਂ ਲਾਖੋਂ ਮੁਝਪੇ ਮਾਰ ਮਿਟ ਜਾਯੇ
ਮੇਰੀ ਫਿਗਰ ਹੈਂ ਮੈਗ੍ਨੇਟ ਸਬ ਖੀਚੇ ਚਲੇ ਆਯੇ
ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਹੈਂ ਲਾਖੋਂ ਮੁਝਪੇ ਮਾਰ ਮਿਟ ਜਾਯੇ

ਹੁਆ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਮਚਾ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਬਵਾਲ
ਹੁਆ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਮਚਾ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਬਵਾਲ

ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ
ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ
ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ ਏਕ ਖੁਲਾ ਰਹ ਜ੍ਞਾ
ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ ਏਕ ਖੁਲਾ ਰਹ ਜ੍ਞਾ
ਤੇਰਹ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ ਏਕ ਖੁਲਾ ਰਹ ਜ੍ਞਾ
ਤੇਰਹ ਪ੍ਰੇਮਿਯੋਂ ਕੇ ਦਿਲ ਪੇ ਚੁਰ੍ਰਾ ਚਲ ਜ੍ਞਾ

ਟ੍ਰਫਿਕ ਜਮ ਹੋ ਜ੍ਞਾ,
ਮੇਂ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਸਡ਼ਕ ਪੇ,
ਕਿਤਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੇ ਹੁਯੇ ਰੇ ਏਕ੍ਸੀਡੇਂਟ
ਟ੍ਰਫਿਕ ਜਮ ਹੋ ਜ੍ਞਾ,
ਮੇਂ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਸਡ਼ਕ ਪੇ,
ਕਿਤਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੇ ਹੁਯੇ ਰੇ ਏਕ੍ਸੀਡੇਂਟ

ਤੋਡ਼ੇ ਸਿਗ੍ਨਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਏਕ ਝਲਕ ਪੇ,
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁਯੇ ਯੇ ਪਰਮਾਨੇਂਟ

ਹੁਆ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਮਚਾ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਬਵਾਲ੍ਹੁਆ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਮਚਾ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਬਵਾਲ

ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ
ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ
ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ ਏਕ ਖੁਲਾ ਰਹ ਜ੍ਞਾ
ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ ਏਕ ਖੁਲਾ ਰਹ ਜ੍ਞਾ
ਤੇਰਹ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ ਏਕ ਖੁਲਾ ਰਹ ਜ੍ਞਾ
ਤੇਰਹ ਪ੍ਰੇਮਿਯੋਂ ਕੇ ਦਿਲ ਪੇ ਚੁਰ੍ਰਾ ਚਲ ਜ੍ਞਾ

ਕਰੇ ਬੋਚਰ ਇਤ੍ਤਰ ਕੀ,
ਮੇਰੇ ਕਦਮੋ ਕੀ ਆਗੇ,
ਗਾਤੇ ਫਿਰੇ ਮੇਰੇ ਲਿਏ ਲਵ ਸੋਂਗ
ਕਰੇ ਬੋਚਰ ਇਤ੍ਤਰ ਕੀ,
ਮੇਰੇ ਕਦਮੋ ਕੀ ਆਗੇ,
ਗਾਤੇ ਫਿਰੇ ਮੇਰੇ ਲਿਏ ਲਵ ਸੋਂਗ

ਡ੉ਲ੍ਲੀ ਆਗੇ-ਪੀਛ੍ਯ,
ਚੋਰੇ ਵ੍ਹਿਸ੍ਟਲ ਬਜਾ ਕੀ,
ਦਿਲ ਕੀ ਘਂਟਿਯਾੰ ਬਜਾਯੇ ਟਿਂਗ-ਟਾਂਗ

ਹੁਆ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਮਚਾ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਬਵਾਲ
ਹੁਆ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਮਚਾ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਬਵਾਲ

ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ
ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ
ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ ਏਕ ਖੁਲਾ ਰਹ ਜ੍ਞਾ
ਮੇਰੇ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ ਏਕ ਖੁਲਾ ਰਹ ਜ੍ਞਾ
ਤੇਰਹ ਬ੍ਲਾਉਸ ਕਾ ਬਟਨ ਏਕ ਖੁਲਾ ਰਹ ਜ੍ਞਾ
ਤੇਰਹ ਪ੍ਰੇਮਿਯੋਂ ਕੇ ਦਿਲ ਪੇ ਚੁਰ੍ਰਾ ਚਲ ਜ੍ਞਾ..Also check out Blouse Ka Button lyrics in Hindi and English

Blouse Ka Button Music Video


If you enjoyed Blouse Ka Button lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW