ਬੋਲ ਰੇ ਮੁਨ੍ਨਾ ਦੁਨਿਯਾ ਮੈਂ ਹੈਂ Bol Re Munna Duniya Mein Hai Lyrics in Punjabi


Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Punjabi


ਬੋਲ ਰੇ ਮੁਨ੍ਨਾ
ਬੋਲ ਰੇ ਮੁਨ੍ਨਾ ਦੁਨਿਯਾ ਮੈਂ ਹੈਂ
ਕੌਨ ਸਬਸੇ ਜ੍ਯਾਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾ
ਆਪ ਆਪ ਆਪ ਆਪ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੋ
ਆਪਕੇ ਬਾਪ ਹਾ ਸਮਝੇ ਨਾ

ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ ਜੀ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ ਜੀ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਜਿਸਕੇ ਘਰ ਮੇ ਛੋਕਰਿਯਾ ਹੋਵੇਂਗੀ ਜਵਾਨ
ਹ੉ਵੇਂਗੀ ਜਵਾਨ ਹ੉ਵੇਂਗੀ ਜਵਾਨ
ਵੋ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ ਜੀ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਵੋ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ ਜੀ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਹੋ ਜਿਸਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਛੋਕਰਿਯਾ
ਹ੉ਵੇਂਗੀ ਜਵਾਨ ਹ੉ਵੇਂਗੀ

ਯੇ ਛੋਕਰਿਯਾ ਹੈਂ ਆਫਤ ਕੀ ਟੋਕਰਿਯਾ ਹੈਂ
ਓ ਜਾਨੇ ਕਬ ਹੋਗਾ ਇਨਕਾ ਪਾਰ੍ਸਲ
ਯਾਨੀ ਕਨ੍ਯਾਦਾਨ
ਵੋ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ ਜੀ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਵੋ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ ਜੀ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਜਿਸਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਛੋਕਰਿਯਾ
ਹੋਵੇਂਗੀ ਜਵਾਨ ਹ੉ਵੇਂਗੀ

ਓ ਬਾਬਾ ਓ ਬਾਬਾ
ਏਕ ਰਹ ਸੁਝਾਊੰਗਾ ਮੈਂ ਸਬਕੋ ਯਹਾ ਬੁਲਾਓ
ਸੁਝਾਓ ਸੁਝਾਓ ਸਬਕੋ ਯਹਾ ਬੁਲਾਓ
ਆਏ ਜੀ ਛੋਕਰਿਯੋਂ ਤੁਮ ਆਵੋ ਆਵੋ ਆਵੋ
ਆਵੋ ਆਓ
ਏਕ ਦੋ ਤੀਨ ਚਾਰ ਚਾਰੋਂ ਪੇ ਨਿਖਾਰ ਬਾਬਾ
ਚਾਰੋਂ ਪੇ ਨਿਖਾਰ ਚਾਰੋਂ ਪੇ ਨਿਖਾਰ
ਬਾਬਾ ਚਾਰੋਂ ਪੇ ਨਿਖਾਰ
ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੇ ਬਾਹਰ ਆਯੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੇ ਬਾਹਰ
ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੇ ਬਾਹਰ ਆਯੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੇ ਬਾਹਰ

ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਨਾਮ
ਹੋ ਮੇਂ ਕਮਲਾ ਹੂ ਜੀ
ਹੋ ਮੇਂ ਬਿਮਲਾ ਹੂ ਜੀ
ਹੋ ਮੇਂ ਸਰਲਾ ਹੂ ਜੀ
ਹੋ ਮੇਂ ਅਚਲਾ ਹੂ ਜੀ
ਹੋ ਮੇਂ ਕਮਲਾ ਹੂ ਜੀ ਬਿਮਲਾ ਹੂ ਜੀ
ਸਰਲਾ ਹੂ ਜੀ ਅਚਲਾ ਹੂ ਜੀ

ਓ ਬਾਬਾ ਇਨਸੇ ਪੂਛੋ
ਇਨਕੋ ਕੈਸਾ ਵਾਰ ਪਸਂਦ ਹੈਂ
ਏਕ ਏਕ ਸੇ ਪੂਛੋ
ਕੈਸਾ ਵਾਰ ਪਸਂਦ ਹੈਂ

ਅਲਬੇਲਾ ਛਏਲ ਛਬੇਲਾ
ਹੋ ਜੀ ਬਾਤੋ ਮੇ ਰਸੀਲਾ ਹੋ ਜੀ
ਚਾਹੇਂ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜੀ
ਪੈਸਾ ਘਡ਼ੀ ਪਾਈ
ਤੂ ਸੁਨ ਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ
ਤੂ ਸੁਨ ਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ
ਵੋ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਧੁਮ ਧਡ਼ਕਾ
ਤਿਰਛੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ
ਵੋ ਦਿਖਨੇ ਮੇ ਹੈਂ ਲਾਲਾ ਮਗਰ
ਹੈਂ ਬਡ਼ਾ ਦਿਲਵਾਲਾ
ਇਸਕੋ ਯੇ ਪਸਂਦ ਹੈਂ

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਯਾ ਜੀ ਤੂ ਤੋ ਰੇ ਸਵਰਿਯਾ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਯਾ ਜੀ ਤੂ ਤੋ ਰੇ ਸਵਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ

ਹਾਯੇ ਬਾਜੇ ਹੈਂ ਜਹਾ ਪੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਬਂਸਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਓ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਬਿਮਲਾ ਤੁਮਕੋ
ਕੈਸਾ ਵਰ ਪਸਂਦ ਹੈਂ
ਹੋ ਗੋਰਾ ਹੋ ਯਾ ਕਾਲਾ ਹੋ
ਨਾ ਦਾਰੂ ਪੀਨ ਵਾਲਾ ਹੋ
ਗੋਰਾ ਹੋ ਯਾ ਕਾਲਾ ਹੋ
ਨਾ ਦਾਰੂ ਪੀਨ ਵਾਲਾ ਹੋ
ਚੌਰਾਹੇ ਪੇ ਹੋਵੇ ਜਿਸਕੇ ਛਤ ਕੀ ਦੁਕਾਨ
ਛਤ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਜੀ ਛਤ ਕੀ ਦੁਕਾਨ
ਆਹਾ ਇਸਕੋ ਛਤ ਪਸਂਦ ਹੈਂ

ਓ ਕਂਧੇ ਹਾ ਵੋ ਗਮਚਾ ਡਾਲੇ
ਜਾਕਰ ਉਸੇ ਮਾਨਾ ਲੇ
ਤੂ ਜਾਕਰ ਉਸੇ ਮਾਨਾ ਲੇ

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਯਾ ਜੀ ਤੂ ਤੋ ਰੇ ਸਵਰਿਯਾ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਯਾ ਜੀ ਤੂ ਤੋ ਰੇ ਸਵਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਬਾਜੇ ਹੈਂ ਜਹਾ ਪੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਬਾਂਸੁਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ

ਓ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਸਰਲਾ ਤੁਮਕੋ
ਕੈਸਾ ਵਾਰ ਪਸਂਦ ਹੈਂ
ਓ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਸ ਸਸੁਰ ਹੋ
ਨਾ ਹੋ ਨਾਨਦੀ ਛੋਟੀ
ਬਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੈਨ ਸੇ ਖੂ
ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਰੋਟੀ
ਲੇਕਿਨ ਸੈਯਾ ਹੋ ਜਵਾਨ
ਚਲੇ ਗਾਵ ਮੇ ਸੀਨਾ ਤਨ
ਭਾਈ ਐਸਾ ਤੋ ਜਵਾਨ ਖਡ਼ਾ ਹੈਂ
ਵਾਹਾ ਮੁਛਏ ਤਨ ਹੋ ਤਨ ਤਨ

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਯਾ ਜੀ ਤੂ ਤੋ ਰੇ ਸਵਰਿਯਾ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਯਾ ਜੀ ਤੂ ਤੋ ਰੇ ਸਵਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਹੋ ਬਾਜੇ ਹੈਂ ਜਹਾ ਪੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਬਾਂਸੁਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ

ਓ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਅਚਲਾ ਤੁਮਕੋ
ਕੈਸਾ ਵਰ ਪਸਂਦ ਹੈਂ
ਹੋ ਬੂਢ਼ਾ ਹੋ ਜਵਾਨ
ਲੇਕਿਨ ਹ੉ਵੇ ਧਨਵਾਨ
ਘਡ਼ੀ ਹ੉ਵੇ ਘੋਡ਼ਾ ਹੋਵੇ
ਹੋਵੇ ਜੀ ਮਕਨ ਹੋ ਰੂਪਿਯੋ ਕੀ ਦੁਕਾਨ
ਜਬ ਮੇਂ ਰੁਤੁ ਮੁਝਕੋ ਮਨਾਯੇ
ਸਂਗ ਸਂਗ ਰੋਵੇ ਔਰ ਸਂਗ ਸਂਗ ਗਯੇ
ਮੇਰੇ ਏਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪੇ ਜਾਨ ਕਰੇ ਕੁਰ੍ਬਨ

ਭਾਈ ਐਸਾ ਤੋ ਹੈਂ ਏਕ ਹੀ ਨਾਜ਼
ਗਰੀਬ ਪਰਿਂਦੋਂ ਪਰ ਜੋ ਬਾਂਕਰ
ਟੂਟਤਾ ਹੈਂ ਬਾਗ ਵੋ ਭੂਦਾ ਵੋ ਖਡ਼ਾ ਹੈਂ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਯਾ ਜੀ ਤੂ ਤੋ ਰੇ ਸਵਰਿਯਾ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਯਾ ਜੀ ਤੂ ਤੋ ਰੇ ਸਵਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਬਾਜੇ ਹੈਂ ਜਹਾ ਪੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਬਾਂਸੁਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ
ਚਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲ ਮੇਰੀ ਰੇ ਨਾਗਰਿਯਾ.Also check out Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW