ਗਹਰੀ ਗਹਰੀ ਨੀਂਦਿਯਾ ਮੈਂ Gehri Gehri Neendiya Mein Lyrics in Punjabi


Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Punjabi


ਗਹਰੀ ਗਹਰੀ
ਗਹਰੀ ਗਹਰੀ ਨੀਂਦਿਯਾ
ਮੈਂ ਸੋਯੇ ਮਤਵਾਲੇ
ਗਹਰੀ ਗਹਰੀ ਨੀਂਦਿਯਾ
ਮੈਂ ਸੋਯੇ ਮਤਵਾਲੇ
ਕਾਨੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਮੀਠੇ
ਬੋਲ ਬੋਲ੍ਕੇ ਜਗਲੇ
ਗਹਰੀ ਗਹਰੀ ਨੀਂਦਿਯਾ
ਮੈਂ ਸੋਯੇ ਮਤਵਾਲੇ
ਕਾਨੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਮੀਠੇ
ਬੋਲ ਬੋਲ੍ਕੇ ਜਗਲੇ

ਜਗੋ ਜੀ ਜਗੋ ਤੁਮ੍ਹੇ
ਕਲੀ ਜਗਾਏ ਫੂਲ ਜਗਾਏ
ਜਗੋ ਜੀ ਜਗੋ ਤੁਮ੍ਹੇ
ਕਲੀ ਜਗਾਏ ਫੂਲ ਜਗਾਏ
ਜਗੋ ਜੀ ਜਗੋ ਤੁਮ
ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਰਸਿਯਾ
ਦਿਲ ਕੀ ਹਸ੍ਰਤ ਕੌਨ ਨਿਕਲੇ
ਜਗੋ ਜੀ ਜਗੋ ਤੁਮ
ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਰਸਿਯਾ
ਦਿਲ ਕੀ ਹਸ੍ਰਤ ਕੌਨ ਨਿਕਲੇ
ਗਹਰੀ ਗਹਰੀ ਨੀਂਦਿਯਾ
ਮੈਂ ਸੋਯੇ ਮਤਵਾਲੇ
ਕਾਨੋਂ ਮੈਂ ਦੋ
ਮੀਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ੍ਕੇ ਜਗਲੇਕਾਨੋਂ ਮੈਂ ਦੋ
ਮੀਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ੍ਕੇ ਜਗਲੇ

ਮਦ ਭਾਰੀ ਅਂਖਿਯਾ
ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ
ਅਜੀ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ
ਮਦ ਭਾਰੀ ਅਂਖਿਯਾ
ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ
ਸਬਨਮ ਕੇ ਪਾਨੀ
ਮੈਂ ਮੁੰਹ ਧੋਲੋ
ਸਬਨਮ ਕੇ ਪਾਨੀ
ਮੈਂ ਮੁੰਹ ਧੋਲੋ
ਫੂਲੋ ਕਾ ਝੁਟਾ ਪਾਨੀ
ਤੂ ਮੇਡਮਸ੍ਤ ਜਵਾਨੀ
ਪੇ ਕਹੇ ਡਾਲੇ
ਫੂਲੋ ਕਾ ਝੁਟਾ ਪਾਨੀ
ਤੂ ਮੇਡਮਸ੍ਤ ਜਵਾਨੀ
ਪੇ ਕਹੇ ਡਾਲੇ
ਗਹਰੀ ਗੇਹਰੀ ਨੀਂਦਿਯਾ
ਮੈਂ ਸੋਯੇ ਮਤਵਾਲੇ
ਕਾਨੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਮੀਠੇ
ਬੋਲ ਬੋਲ੍ਕੇ ਜਗਲੇ
ਗਹਰੀ ਗਹਰੀ ਨੀਂਦਿਯਾ
ਮੈਂ ਸੋਯੇ ਮਤਵਾਲੇ
ਕਾਨੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਮੀਠੇ
ਬੋਲ ਬੋਲ੍ਕੇ ਜਗਲੇ.Also check out Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW