ਯੇ ਘਰ ਅਪਕਾ ਹੈਂ Ye Ghar Apka Hai Lyrics in Punjabi


Ye Ghar Apka Hai lyrics in Punjabi


ਯੇ ਘਰ ਆਪਕਾ ਹੈਂ
ਯੇ ਘਰ ਆਪਕਾ ਹੈਂ
ਚਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਮਗਰ ਦਰ੍ਦ ਏ ਸਰ
ਕੋ ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਹਵਾਦਾਰ ਹੈਂ
ਆਪਕਾ ਹੁਸ੍ਨ ਇਤਨਾ
ਹਵਾਦਾਰ ਹੈਂ
ਆਪਕਾ ਹੁਸ੍ਨ ਇਤਨਾ
ਤਾਕਲ੍ਲੂਫ ਮੈਂ ਪਂਖਾ
ਨਾ ਝਲ੍ਲਾਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਝਲ੍ਲਾਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਝਲ੍ਲਾਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਝਲ੍ਲਾਇਯੇ ਜੀ

ਸੁਨਾ ਪ੍ਯਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈਂ
ਚਿਂਗਾਰਿਯੋਂ ਸਾ
ਹੋ ਓ ਓ ਓ
ਸੁਨਾ ਪ੍ਯਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈਂ
ਚਿਂਗਾਰਿਯੋਂ ਸਾ
ਹਵਾ ਦੇਕੇ ਸ਼ੋਲੇ
ਨਾ ਭਡ਼ਕਾਇਯੇ ਜੀ
ਮਗਰ ਦਰ੍ਦ ਏ ਸਰ
ਕੋ ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਯੇ ਘਰ ਆਪਕਾ ਹੈਂ
ਚਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ

ਸੁਨੀ ਆਪਕੀ ਇਤਨੀ
ਤਾਰੀਫ ਹਮਨੇ
ਹੋ ਓ ਓ ਓ
ਸੁਨੀ ਆਪਕੀ ਇਤਨੀ
ਤਾਰੀਫ ਹਮਨੇ
ਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਦਵਾ ਭੀਟੋ ਬਨ ਜਾਇਯੇ ਜੀ
ਹੋ
ਮਗਰ ਦਰ੍ਦ ਏ ਸਰ ਕੋ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਯੇ ਘਰ ਆਪਕਾ ਹੈਂ
ਚਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ

ਹਮੇਂ ਦਰ੍ਦ ਦੇਕਰ
ਦਵਾ ਮਾਂਗਤੇ ਹੋ
ਹੋ ਓ ਓ ਓ
ਹਮੇਂ ਦਰ੍ਦ ਦੇਕਰ
ਦਵਾ ਮਾਂਗਤੇ ਹੋ
ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਇਤਨਾ
ਨਾ ਤਡ਼ਪਾਇਯੇ ਜੀ
ਮਗਰ ਦਰ੍ਦ ਏ ਸਰ
ਕੋ ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਯੇ ਘਰ ਆਪਕਾ ਹੈਂ
ਚਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ

ਗੁਲੋਂ ਕੇ ਲਬੋਂ ਪੇ
ਦਵਾ ਦਰ੍ਦ ਕੀ ਹੈਂ
ਹੋ ਓ ਓ ਓ
ਗੁਲੋਂ ਕੇ ਲਬੋਂ ਪੇ
ਦਵਾ ਦਰ੍ਦ ਕੀ ਹੈਂ
ਕਭੀ ਮੁਸ੍ਕੁਰਾ ਕੇ
ਤੋ ਸ਼ਰਮਾਇਯੇ ਜੀ
ਮਗਰ ਦਰ੍ਦ ਏ ਸਰ ਕੋ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਨਾ ਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ
ਯੇ ਘਰ ਆਪਕਾ ਹੈਂ
ਚਲੇ ਆਇਯੇ ਜੀ.Also check out Ye Ghar Apka Hai lyrics in Hindi and English

Ye Ghar Apka Hai Music Video


If you enjoyed Ye Ghar Apka Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW