ਯੇ ਜਵਾਨੀ ਬਡ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈਂ Ye Jawani Badi Badnam Hai Lyrics in Punjabi


Ye Jawani Badi Badnam Hai lyrics in Punjabi


ਯੇ ਜਵਾਨੀ ਬਡ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈਂ
ਯੇ ਜਵਾਨੀ ਬਡ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈਂ
ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਹਵਾ ਅਲ੍ਲਾਹ ਜਾਨੇ ਕ੍ਯਾ ਕ੍ਯਾ
ਸੋ ਸੋ ਨਾਮੋ ਕਾ ਏਕ ਨਾਮ ਹੈਂ
ਯੇ ਜਵਾਨੀ ਬਡ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈਂ

ਜੁਲ੍ਫ਼ੇਂ ਬਿਖੇਰੇ ਤੋ ਹਰ ਜਾਯੇ ਰਤ ਭੀ
ਜੁਲ੍ਫ਼ੇਂ ਬਿਖੇਰੇ ਤੋ ਹਰ ਜਾਯੇ ਰਤ ਭੀ
ਮੁਖਡ਼ਾ ਦਿਖਾਯੇਂ ਤੋ ਦਿਲ ਖਾਏ ਮਾਤ ਭੀ
ਮੁਖਡ਼ਾ ਦਿਖਾਯੇਂ ਤੋ ਦਿਲ ਖਾਏ ਮਾਤ ਭੀ
ਇਸਕੇ ਬਸ ਮੇ
ਇਸਕੇ ਬਸ ਮੇ ਸੁਬਹ ਹੈਂ ਸ਼ਾਮ ਭੀ
ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਹਵਾ ਅਲ੍ਲਾਹ ਜਾਨੇ ਕ੍ਯਾ ਕ੍ਯਾ
ਸੋ ਸੋ ਨਾਮੋ ਕਾ ਏਕ ਨਾਮ ਹੈਂ
ਯੇ ਜਵਾਨੀ ਬਡ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈਂ

ਇਸ ਚਿਤਚੋਰ ਕਾ ਸੁਨਤੇ ਹੀ ਨਾਮ ਭੀ
ਇਸ ਚਿਤਚੋਰ ਕਾ ਸੁਨਤੇ ਹੀ ਨਾਮਾ ਭੀਬਡ਼ੇ ਬਡ਼ੇ ਦਿਲ ਕੋ ਲੇਤੇ ਹੈਂ ਤਮ
ਬਡ਼ੇ ਬਡ਼ੇ ਦਿਲ ਕੋ ਲੇਤੇ ਹੈਂ ਤਮ
ਦਿਲ ਚੁਰਾਨਾ
ਦਿਲ ਚੁਰਾਨਾ ਇਸੀ ਕਾ ਕਮ ਹੈਂ
ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਹਵਾ ਅਲ੍ਲਾਹ ਜਾਨੇ ਕ੍ਯਾ ਕ੍ਯਾ
ਸੋ ਸੋ ਨਾਮੋ ਕਾ ਏਕ ਨਾਮ ਹੈਂ
ਯੇ ਜਵਾਨੀ ਬਡ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈਂ

ਸੁਨਾ ਹੋਗਾ ਅਪਨੇ ਨਾਮ ਏ ਸ਼ਰਬ ਜੀ
ਸੁਨਾ ਹੋਗਾ ਅਪਨੇ ਨਾਮ ਏ ਸ਼ਰਬ ਜੀ
ਕਹਤੀ ਹੈਂ ਦੁਨਿਯਾ ਜਿਸਕੋ ਖਰਾਬ ਜੀ
ਕਹਤੀ ਹੈਂ ਦੁਨਿਯਾ ਜਿਸਕੋ ਖਰਾਬ
ਯੇ ਉਮਰ ਭੀ
ਯੇ ਉਮਰ ਭੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਜਮ ਹੈਂ
ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਹਵਾ ਅਲ੍ਲਾਹ ਜਾਨੇ ਕ੍ਯਾ ਕ੍ਯਾ
ਸੋ ਸੋ ਨਾਮੋ ਕਾ ਏਕ ਨਾਮ ਹੈਂ
ਯੇ ਜਵਾਨੀ ਬਡ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈਂ.Also check out Ye Jawani Badi Badnam Hai lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Ye Jawani Badi Badnam Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW