ப்லாஉஸ கா படந Blouse Ka Button Lyrics in Tamil


Blouse Ka Button lyrics in Tamil


மேரீ பிகர ஹைங் மைக்நேட ஸப கீசே சலே ஆயே,
ஹாயீ..

மேரீ பிகர ஹைங் மைக்நேட ஸப கீசே சலே ஆயே
மேரே ஆசிக ஹைங் லாகோங் முஜபே மார மிட ஜாயே
மேரீ பிகர ஹைங் மைக்நேட ஸப கீசே சலே ஆயே
மேரே ஆசிக ஹைங் லாகோங் முஜபே மார மிட ஜாயே

ஹுஆ கூந கராபா மசா ஸிடீ மைங் பவால
ஹுஆ கூந கராபா மசா ஸிடீ மைங் பவால

மேரே ப்லாஉஸ கா படந
மேரே ப்லாஉஸ கா படந
மேரே ப்லாஉஸ கா படந ஏக குலா ரஹ ஜ்ஞா
மேரே ப்லாஉஸ கா படந ஏக குலா ரஹ ஜ்ஞா
தேரஹ ப்லாஉஸ கா படந ஏக குலா ரஹ ஜ்ஞா
தேரஹ ப்ரேமியோங் கே தில பே சுர்ரா சல ஜ்ஞா

ட்ரபிக ஜம ஹோ ஜ்ஞா,
மேங் ஜோ நிகலீ ஸடக பே,
கிதநே திலோங் கே ஹுயே ரே ஏக்ஸீடேங்ட
ட்ரபிக ஜம ஹோ ஜ்ஞா,
மேங் ஜோ நிகலீ ஸடக பே,
கிதநே திலோங் கே ஹுயே ரே ஏக்ஸீடேங்ட

தோடே ஸிக்நல ஸாரே மேரீ ஏக ஜலக பே,
மேரே ப்ரேமீ ஹுயே யே பரமாநேங்ட

ஹுஆ கூந கராபா மசா ஸிடீ மைங் பவால்ஹுஆ கூந கராபா மசா ஸிடீ மைங் பவால

மேரே ப்லாஉஸ கா படந
மேரே ப்லாஉஸ கா படந
மேரே ப்லாஉஸ கா படந ஏக குலா ரஹ ஜ்ஞா
மேரே ப்லாஉஸ கா படந ஏக குலா ரஹ ஜ்ஞா
தேரஹ ப்லாஉஸ கா படந ஏக குலா ரஹ ஜ்ஞா
தேரஹ ப்ரேமியோங் கே தில பே சுர்ரா சல ஜ்ஞா

கரே போசர இத்தர கீ,
மேரே கதமோ கீ ஆகே,
காதே பிரே மேரே லிஏ லவ ஸோங்க
கரே போசர இத்தர கீ,
மேரே கதமோ கீ ஆகே,
காதே பிரே மேரே லிஏ லவ ஸோங்க

டௌல்லீ ஆகே-பீச்ய,
சோரே வ்ஹிஸ்டல பஜா கீ,
தில கீ கங்டியாங் பஜாயே டிங்க-டாங்க

ஹுஆ கூந கராபா மசா ஸிடீ மைங் பவால
ஹுஆ கூந கராபா மசா ஸிடீ மைங் பவால

மேரே ப்லாஉஸ கா படந
மேரே ப்லாஉஸ கா படந
மேரே ப்லாஉஸ கா படந ஏக குலா ரஹ ஜ்ஞா
மேரே ப்லாஉஸ கா படந ஏக குலா ரஹ ஜ்ஞா
தேரஹ ப்லாஉஸ கா படந ஏக குலா ரஹ ஜ்ஞா
தேரஹ ப்ரேமியோங் கே தில பே சுர்ரா சல ஜ்ஞா..Also check out Blouse Ka Button lyrics in Hindi and English

Blouse Ka Button Music Video


If you enjoyed Blouse Ka Button lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW