போல ரே முந்நா துநியா மைங் ஹைங் Bol Re Munna Duniya Mein Hai Lyrics in Tamil


Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Tamil


போல ரே முந்நா
போல ரே முந்நா துநியா மைங் ஹைங்
கௌந ஸபஸே ஜ்யாதா பரேசா
ஆப ஆப ஆப ஆப ஔர நஹீங் தோ
ஆபகே பாப ஹா ஸமஜே நா

பாப பரேசாந ஹைங் ஜீ பாப பரேசாந
பாப பரேசாந ஹைங் ஜீ பாப பரேசாந
ஜிஸகே கர மே சோகரியா ஹோவேங்கீ ஜவாந
ஹௌவேங்கீ ஜவாந ஹௌவேங்கீ ஜவாந
வோ பாப பரேசாந ஹைங் ஜீ பாப பரேசாந
வோ பாப பரேசாந ஹைங் ஜீ பாப பரேசாந
ஹோ ஜிஸகே கர மைங் சோகரியா
ஹௌவேங்கீ ஜவாந ஹௌவேங்கீ

யே சோகரியா ஹைங் ஆபத கீ டோகரியா ஹைங்
ஓ ஜாநே கப ஹோகா இநகா பார்ஸல
யாநீ கந்யாதாந
வோ பாப பரேசாந ஹைங் ஜீ பாப பரேசாந
வோ பாப பரேசாந ஹைங் ஜீ பாப பரேசாந
ஜிஸகே கர மைங் சோகரியா
ஹோவேங்கீ ஜவாந ஹௌவேங்கீ

ஓ பாபா ஓ பாபா
ஏக ரஹ ஸுஜாஊங்கா மைங் ஸபகோ யஹா புலாஓ
ஸுஜாஓ ஸுஜாஓ ஸபகோ யஹா புலாஓ
ஆஏ ஜீ சோகரியோங் தும ஆவோ ஆவோ ஆவோ
ஆவோ ஆஓ
ஏக தோ தீந சார சாரோங் பே நிகார பாபா
சாரோங் பே நிகார சாரோங் பே நிகார
பாபா சாரோங் பே நிகார
குலசந மே பாஹர ஆயீ குலசந மே பாஹர
குலசந மே பாஹர ஆயீ குலசந மே பாஹர

அபநா அபநா நாம பதாஓ அபநா அபநா நாம
ஹோ மேங் கமலா ஹூ ஜீ
ஹோ மேங் பிமலா ஹூ ஜீ
ஹோ மேங் ஸரலா ஹூ ஜீ
ஹோ மேங் அசலா ஹூ ஜீ
ஹோ மேங் கமலா ஹூ ஜீ பிமலா ஹூ ஜீ
ஸரலா ஹூ ஜீ அசலா ஹூ ஜீ

ஓ பாபா இநஸே பூசோ
இநகோ கைஸா வார பஸங்த ஹைங்
ஏக ஏக ஸே பூசோ
கைஸா வார பஸங்த ஹைங்

அலபேலா சஏல சபேலா
ஹோ ஜீ பாதோ மே ரஸீலா ஹோ ஜீ
சாஹேங் உஸகே பாஸ நா ஹோ ஜீ
பைஸா கடீ பாஈ
தூ ஸுந லே மேரே பாஈ
தூ ஸுந லே மேரே பாஈ
வோ காலா காலா தும தடகா
திரசீ டோபீ வாலா
வோ திகநே மே ஹைங் லாலா மகர
ஹைங் படா திலவாலா
இஸகோ யே பஸங்த ஹைங்

மேரே மந பயா ஜீ தூ தோ ரே ஸவரியா
மேரே மந பயா ஜீ தூ தோ ரே ஸவரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா

ஹாயே பாஜே ஹைங் ஜஹா பே ப்ரீத கீ பங்ஸரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
ஓ போலோ பேடா பிமலா துமகோ
கைஸா வர பஸங்த ஹைங்
ஹோ கோரா ஹோ யா காலா ஹோ
நா தாரூ பீந வாலா ஹோ
கோரா ஹோ யா காலா ஹோ
நா தாரூ பீந வாலா ஹோ
சௌராஹே பே ஹோவே ஜிஸகே சத கீ துகாந
சத கீ துகாந ஹோ ஜீ சத கீ துகாந
ஆஹா இஸகோ சத பஸங்த ஹைங்

ஓ கங்தே ஹா வோ கமசா டாலே
ஜாகர உஸே மாநா லே
தூ ஜாகர உஸே மாநா லே

மேரே மந பயா ஜீ தூ தோ ரே ஸவரியா
மேரே மந பயா ஜீ தூ தோ ரே ஸவரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
பாஜே ஹைங் ஜஹா பே ப்ரீத கீ பாங்ஸுரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா

ஓ போலோ பேடா ஸரலா துமகோ
கைஸா வார பஸங்த ஹைங்
ஓ ஜிஸ கர மைங் நா ஸாஸ ஸஸுர ஹோ
நா ஹோ நாநதீ சோடீ
பந ஸவார கே சைந ஸே கூ
ருகீ ஸுகீ ரோடீ
லேகிந ஸையா ஹோ ஜவாந
சலே காவ மே ஸீநா தந
பாஈ ஐஸா தோ ஜவாந கடா ஹைங்
வாஹா முசஏ தந ஹோ தந தந

மேரே மந பயா ஜீ தூ தோ ரே ஸவரியா
மேரே மந பயா ஜீ தூ தோ ரே ஸவரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
ஹோ பாஜே ஹைங் ஜஹா பே ப்ரீத கீ பாங்ஸுரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா

ஓ போலோ பேடா அசலா துமகோ
கைஸா வர பஸங்த ஹைங்
ஹோ பூடா ஹோ ஜவாந
லேகிந ஹௌவே தநவாந
கடீ ஹௌவே கோடா ஹோவே
ஹோவே ஜீ மகந ஹோ ரூபியோ கீ துகாந
ஜப மேங் ருது முஜகோ மநாயே
ஸங்க ஸங்க ரோவே ஔர ஸங்க ஸங்க கயே
மேரே ஏக இசாரே பே ஜாந கரே குர்பந

பாஈ ஐஸா தோ ஹைங் ஏக ஹீ நாஜ
கரீப பரிங்தோங் பர ஜோ பாங்கர
டூடதா ஹைங் பாக வோ பூதா வோ கடா ஹைங்
மேரே மந பயா ஜீ தூ தோ ரே ஸவரியா
மேரே மந பயா ஜீ தூ தோ ரே ஸவரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
பாஜே ஹைங் ஜஹா பே ப்ரீத கீ பாங்ஸுரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா
சல மேரே ஸாத சல மேரீ ரே நாகரியா.Also check out Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW