கஹரீ கஹரீ நீங்தியா மைங் Gehri Gehri Neendiya Mein Lyrics in Tamil


Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Tamil


கஹரீ கஹரீ
கஹரீ கஹரீ நீங்தியா
மைங் ஸோயே மதவாலே
கஹரீ கஹரீ நீங்தியா
மைங் ஸோயே மதவாலே
காநோங் மைங் தோ மீடே
போல போல்கே ஜகலே
கஹரீ கஹரீ நீங்தியா
மைங் ஸோயே மதவாலே
காநோங் மைங் தோ மீடே
போல போல்கே ஜகலே

ஜகோ ஜீ ஜகோ தும்ஹே
கலீ ஜகாஏ பூல ஜகாஏ
ஜகோ ஜீ ஜகோ தும்ஹே
கலீ ஜகாஏ பூல ஜகாஏ
ஜகோ ஜீ ஜகோ தும
பிந மேரே ரஸியா
தில கீ ஹஸ்ரத கௌந நிகலே
ஜகோ ஜீ ஜகோ தும
பிந மேரே ரஸியா
தில கீ ஹஸ்ரத கௌந நிகலே
கஹரீ கஹரீ நீங்தியா
மைங் ஸோயே மதவாலே
காநோங் மைங் தோ
மீடே போல போல்கே ஜகலேகாநோங் மைங் தோ
மீடே போல போல்கே ஜகலே

மத பாரீ அங்கியா
கோலோ கோலோ
அஜீ கோலோ கோலோ
மத பாரீ அங்கியா
கோலோ கோலோ
ஸபநம கே பாநீ
மைங் முங்ஹ தோலோ
ஸபநம கே பாநீ
மைங் முங்ஹ தோலோ
பூலோ கா ஜுடா பாநீ
தூ மேடமஸ்த ஜவாநீ
பே கஹே டாலே
பூலோ கா ஜுடா பாநீ
தூ மேடமஸ்த ஜவாநீ
பே கஹே டாலே
கஹரீ கேஹரீ நீங்தியா
மைங் ஸோயே மதவாலே
காநோங் மைங் தோ மீடே
போல போல்கே ஜகலே
கஹரீ கஹரீ நீங்தியா
மைங் ஸோயே மதவாலே
காநோங் மைங் தோ மீடே
போல போல்கே ஜகலே.Also check out Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW