நகரே க்யூ கரதீ ஹைங் யார Nakhre Kyu Karti Hai Yar Lyrics in Tamil


Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Tamil


ஹோ நகரே க்யூ கரதீ ஹைங் யார
ஹோ நகரே க்யூ கரதீ ஹைங் யார
லூட கயே ஹம தோ பஹலீ ப்யார
ஹமஸே ஆங்க மில கே தேக
ஹோ துஜகோ கரநா படேகா ப்யார
நகரே க்யூ கரதீ ஹைங் யார
லூட கயே ஹம தோ பஹலீ ப்யார
ஹமஸே ஆங்க மில கே தேக
ஹோ துஜகோ கரநா படேகா ப்யார
நகரே க்யூ கரதீ ஹைங் யார

சலதீ பிர்தீ தூ புலவாரீ
ஹோ சலதீ பிர்தீ தூ புலவாரீ
துஜமேங் கடே க்யூ ஹைங் ப்யாரீ
ஹோ சலதீ பிர்தீ தூ புலவாரீ
துஜமேங் கடே க்யூ ஹைங் ப்யாரீ
ஆசிக ஸே தூ மத டகராநா
தூ ஹைங் சேசா ஹம போலாட
நகரே க்யூ கரதீ ஹைங் யார
நகரே க்யூ கரதீ ஹைங் யாரலூட கயே ஹம தோ பஹலீ ப்யார
ஹமஸே ஆங்க மில கே தேக
ஹோ துஜகோ கரநா படேகா ப்யார
நகரே க்யூ கரதீ ஹைங்
க்யூ கரதீ ஹைங் க்யூ

கர ஸே நிகலீ ஹோ பந தாந கே
கர ஸே நிகலீ ஹோ பந தாந கே
கைஸே சலதீ ஹோ தந தந கே
கர ஸே நிகலீ ஹோ பந தாந கே
கைஸே சலதீ ஹோ தந தந கே
ஏக திந ரஹோகீ மேரீ பாங்கே
மேரீ பாத கோ ரகநா யாத
நகரே க்யூ கரதீ ஹைங் யார
நகரே க்யூ கரதீ ஹைங் யார
லூட கயே ஹம தோ பஹலீ ப்யார
ஹமஸே ஆங்க மில கே தேக
ஹோ துஜகோ கரநா படேகா ப்யார
நகரே க்யூ கரதீ ஹைங் க்யூ கரதீ ஹைங் க்யூ.Also check out Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Nakhre Kyu Karti Hai Yar lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW