யே கர அபகா ஹைங் Ye Ghar Apka Hai Lyrics in Tamil


Ye Ghar Apka Hai lyrics in Tamil


யே கர ஆபகா ஹைங்
யே கர ஆபகா ஹைங்
சலே ஆஇயே ஜீ
மகர தர்த ஏ ஸர
கோ நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
ஹவாதார ஹைங்
ஆபகா ஹுஸ்ந இதநா
ஹவாதார ஹைங்
ஆபகா ஹுஸ்ந இதநா
தாகல்லூப மைங் பங்கா
நா ஜல்லாஇயே ஜீ
நா ஜல்லாஇயே ஜீ
நா ஜல்லாஇயே ஜீ
நா ஜல்லாஇயே ஜீ

ஸுநா ப்யார ஹோதா ஹைங்
சிங்காரியோங் ஸா
ஹோ ஓ ஓ ஓ
ஸுநா ப்யார ஹோதா ஹைங்
சிங்காரியோங் ஸா
ஹவா தேகே சோலே
நா படகாஇயே ஜீ
மகர தர்த ஏ ஸர
கோ நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
யே கர ஆபகா ஹைங்
சலே ஆஇயே ஜீ

ஸுநீ ஆபகீ இதநீ
தாரீப ஹமநே
ஹோ ஓ ஓ ஓ
ஸுநீ ஆபகீ இதநீ
தாரீப ஹமநே
ஜாரா ஸீ தவா பீடோ பந ஜாஇயே ஜீ
ஹோ
மகர தர்த ஏ ஸர கோ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
யே கர ஆபகா ஹைங்
சலே ஆஇயே ஜீ

ஹமேங் தர்த தேகர
தவா மாங்கதே ஹோ
ஹோ ஓ ஓ ஓ
ஹமேங் தர்த தேகர
தவா மாங்கதே ஹோ
மரீஜோங் கோ இதநா
நா தடபாஇயே ஜீ
மகர தர்த ஏ ஸர
கோ நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
யே கர ஆபகா ஹைங்
சலே ஆஇயே ஜீ

குலோங் கே லபோங் பே
தவா தர்த கீ ஹைங்
ஹோ ஓ ஓ ஓ
குலோங் கே லபோங் பே
தவா தர்த கீ ஹைங்
கபீ முஸ்குரா கே
தோ சரமாஇயே ஜீ
மகர தர்த ஏ ஸர கோ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
நா லே ஆஇயே ஜீ
யே கர ஆபகா ஹைங்
சலே ஆஇயே ஜீ.Also check out Ye Ghar Apka Hai lyrics in Hindi and English

Ye Ghar Apka Hai Music Video


If you enjoyed Ye Ghar Apka Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW