బందా రే మేం Bandaa Re Main Lyrics in Telugu


Bandaa Re Main lyrics in Telugu


ఓ హో
మౌకో కహాం ఢూనదే రే బందే,
మేం తో తేరహ పాస మైం
నా తీరథ మైం నా మూరత మైం,
నా ఏకాన్త నివాస మైం
ఓ నా మందిర మైం నా మస్జిద మైం,
నా కభీ కైలాశ మైం
మేం తో తేరహ పాస మైం బందే
మేం తో తేరహ పాస మైం
బందా రే

హో ఖోజీ హోయే తురేంట మిల జాఊం,
ఏక పల కీ తలాశ మైం
కైడ కభీ ఉస మోహ మైం సాధో,
మేం తో హూం విశ్వాస మైం
ఓ బందా రే మేం తో తేరహ పాస మైం
ఓ బందా రే మేం తో తేరహ పాస మైం

ఓ నా మేం జప మైం, నా మేం తప మైం,
నా బారత ఉపాస మైం
నా మేం కిర్యా కరమ మైం రహతా,
నా హీ జోగ సన్యాస మైం
నా హీ జోగ సన్యాస మైం,నహీం ప్రాణ మైం నహీం పిండ మైం
నా బ్రాహ్మణ్డ ఆకాశ మైం,
నా మేం ప్రాకృతి ప్రవార గుఫా మైం
నా హీ స్వాస కీ సాంస మైం
నా హీ స్వాస కీ సాంస మైం
హో ఖోజీ హోయే తురేంట మిల జాఊం,
ఏక పల కీ తలాశ మైం
కైడ కభీ ఉస మోహ మైం సాధో,
మేం తో హూం విశ్వాస మైం
ఓ బందా రే మేం తో తేరహ పాస మైం
ఓ బందా రే మేం తో తేరహ పాస మైం
ఓ బందా రే మేం తో తేరహ పాస మైం
ఓ బందా రే మేం తో తేరహ పాస మైం
ఓ బందా రే మేం తో తేరహ పాస మైం
ఓ బందా రే మేం తో తేరహ పాస మైం
బావమ భవానీ యుగే యుగే,
బావమ భవానీ యుగే యుగే
ఓ బందా రే మేం తో తేరహ పాస మైం
ఓ బందా రే మేం తో తేరహ పాస మైం
బావమ భవానీ యుగే యుగే,
బావమ భవానీ యుగే యుగే
బావమ భవానీ యుగే యుగే,
బావమ భవానీ యుగే యుగే.Also check out Bandaa Re Main lyrics in Hindi and English

Bandaa Re Main Music Video


If you enjoyed Bandaa Re Main lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW