బ్లాఉస కా బటన Blouse Ka Button Lyrics in Telugu


Blouse Ka Button lyrics in Telugu


మేరీ ఫిగర హైం మైగ్నేట సబ ఖీచే చలే ఆయే,
హాయీ..

మేరీ ఫిగర హైం మైగ్నేట సబ ఖీచే చలే ఆయే
మేరే ఆశిక హైం లాఖోం ముఝపే మార మిట జాయే
మేరీ ఫిగర హైం మైగ్నేట సబ ఖీచే చలే ఆయే
మేరే ఆశిక హైం లాఖోం ముఝపే మార మిట జాయే

హుఆ ఖూన ఖరాబా మచా సిటీ మైం బవాల
హుఆ ఖూన ఖరాబా మచా సిటీ మైం బవాల

మేరే బ్లాఉస కా బటన
మేరే బ్లాఉస కా బటన
మేరే బ్లాఉస కా బటన ఏక ఖులా రహ జ్ఞా
మేరే బ్లాఉస కా బటన ఏక ఖులా రహ జ్ఞా
తేరహ బ్లాఉస కా బటన ఏక ఖులా రహ జ్ఞా
తేరహ ప్రేమియోం కే దిల పే చుర్రా చల జ్ఞా

ట్రఫిక జమ హో జ్ఞా,
మేం జో నికలీ సడక పే,
కితనే దిలోం కే హుయే రే ఏక్సీడేంట
ట్రఫిక జమ హో జ్ఞా,
మేం జో నికలీ సడక పే,
కితనే దిలోం కే హుయే రే ఏక్సీడేంట

తోడే సిగ్నల సారే మేరీ ఏక ఝలక పే,
మేరే ప్రేమీ హుయే యే పరమానేంట

హుఆ ఖూన ఖరాబా మచా సిటీ మైం బవాల్హుఆ ఖూన ఖరాబా మచా సిటీ మైం బవాల

మేరే బ్లాఉస కా బటన
మేరే బ్లాఉస కా బటన
మేరే బ్లాఉస కా బటన ఏక ఖులా రహ జ్ఞా
మేరే బ్లాఉస కా బటన ఏక ఖులా రహ జ్ఞా
తేరహ బ్లాఉస కా బటన ఏక ఖులా రహ జ్ఞా
తేరహ ప్రేమియోం కే దిల పే చుర్రా చల జ్ఞా

కరే బోచర ఇత్తర కీ,
మేరే కదమో కీ ఆగే,
గాతే ఫిరే మేరే లిఏ లవ సోంగ
కరే బోచర ఇత్తర కీ,
మేరే కదమో కీ ఆగే,
గాతే ఫిరే మేరే లిఏ లవ సోంగ

డౌల్లీ ఆగే-పీఛ్య,
చోరే వ్హిస్టల బజా కీ,
దిల కీ ఘంటియాం బజాయే టింగ-టాంగ

హుఆ ఖూన ఖరాబా మచా సిటీ మైం బవాల
హుఆ ఖూన ఖరాబా మచా సిటీ మైం బవాల

మేరే బ్లాఉస కా బటన
మేరే బ్లాఉస కా బటన
మేరే బ్లాఉస కా బటన ఏక ఖులా రహ జ్ఞా
మేరే బ్లాఉస కా బటన ఏక ఖులా రహ జ్ఞా
తేరహ బ్లాఉస కా బటన ఏక ఖులా రహ జ్ఞా
తేరహ ప్రేమియోం కే దిల పే చుర్రా చల జ్ఞా..Also check out Blouse Ka Button lyrics in Hindi and English

Blouse Ka Button Music Video


If you enjoyed Blouse Ka Button lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW