బోల రే మున్నా దునియా మైం హైం Bol Re Munna Duniya Mein Hai Lyrics in Telugu


Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Telugu


బోల రే మున్నా
బోల రే మున్నా దునియా మైం హైం
కౌన సబసే జ్యాదా పరేశా
ఆప ఆప ఆప ఆప ఔర నహీం తో
ఆపకే బాప హా సమఝే నా

బాప పరేశాన హైం జీ బాప పరేశాన
బాప పరేశాన హైం జీ బాప పరేశాన
జిసకే ఘర మే ఛోకరియా హోవేంగీ జవాన
హౌవేంగీ జవాన హౌవేంగీ జవాన
వో బాప పరేశాన హైం జీ బాప పరేశాన
వో బాప పరేశాన హైం జీ బాప పరేశాన
హో జిసకే ఘర మైం ఛోకరియా
హౌవేంగీ జవాన హౌవేంగీ

యే ఛోకరియా హైం ఆఫత కీ టోకరియా హైం
ఓ జానే కబ హోగా ఇనకా పార్సల
యానీ కన్యాదాన
వో బాప పరేశాన హైం జీ బాప పరేశాన
వో బాప పరేశాన హైం జీ బాప పరేశాన
జిసకే ఘర మైం ఛోకరియా
హోవేంగీ జవాన హౌవేంగీ

ఓ బాబా ఓ బాబా
ఏక రహ సుఝాఊంగా మైం సబకో యహా బులాఓ
సుఝాఓ సుఝాఓ సబకో యహా బులాఓ
ఆఏ జీ ఛోకరియోం తుమ ఆవో ఆవో ఆవో
ఆవో ఆఓ
ఏక దో తీన చార చారోం పే నిఖార బాబా
చారోం పే నిఖార చారోం పే నిఖార
బాబా చారోం పే నిఖార
గులశన మే బాహర ఆయీ గులశన మే బాహర
గులశన మే బాహర ఆయీ గులశన మే బాహర

అపనా అపనా నామ బతాఓ అపనా అపనా నామ
హో మేం కమలా హూ జీ
హో మేం బిమలా హూ జీ
హో మేం సరలా హూ జీ
హో మేం అచలా హూ జీ
హో మేం కమలా హూ జీ బిమలా హూ జీ
సరలా హూ జీ అచలా హూ జీ

ఓ బాబా ఇనసే పూఛో
ఇనకో కైసా వార పసంద హైం
ఏక ఏక సే పూఛో
కైసా వార పసంద హైం

అలబేలా ఛఏల ఛబేలా
హో జీ బాతో మే రసీలా హో జీ
చాహేం ఉసకే పాస నా హో జీ
పైసా ఘడీ పాఈ
తూ సున లే మేరే భాఈ
తూ సున లే మేరే భాఈ
వో కాలా కాలా ధుమ ధడకా
తిరఛీ టోపీ వాలా
వో దిఖనే మే హైం లాలా మగర
హైం బడా దిలవాలా
ఇసకో యే పసంద హైం

మేరే మన భయా జీ తూ తో రే సవరియా
మేరే మన భయా జీ తూ తో రే సవరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా

హాయే బాజే హైం జహా పే ప్రీత కీ బంసరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
ఓ బోలో బేటా బిమలా తుమకో
కైసా వర పసంద హైం
హో గోరా హో యా కాలా హో
నా దారూ పీన వాలా హో
గోరా హో యా కాలా హో
నా దారూ పీన వాలా హో
చౌరాహే పే హోవే జిసకే ఛత కీ దుకాన
ఛత కీ దుకాన హో జీ ఛత కీ దుకాన
ఆహా ఇసకో ఛత పసంద హైం

ఓ కంధే హా వో గమచా డాలే
జాకర ఉసే మానా లే
తూ జాకర ఉసే మానా లే

మేరే మన భయా జీ తూ తో రే సవరియా
మేరే మన భయా జీ తూ తో రే సవరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
బాజే హైం జహా పే ప్రీత కీ బాంసురియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా

ఓ బోలో బేటా సరలా తుమకో
కైసా వార పసంద హైం
ఓ జిస ఘర మైం నా సాస ససుర హో
నా హో నానదీ ఛోటీ
బన సవార కే చైన సే ఖూ
రుఖీ సుఖీ రోటీ
లేకిన సైయా హో జవాన
చలే గావ మే సీనా తన
భాఈ ఐసా తో జవాన ఖడా హైం
వాహా ముఛఏ తన హో తన తన

మేరే మన భయా జీ తూ తో రే సవరియా
మేరే మన భయా జీ తూ తో రే సవరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
హో బాజే హైం జహా పే ప్రీత కీ బాంసురియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా

ఓ బోలో బేటా అచలా తుమకో
కైసా వర పసంద హైం
హో బూఢా హో జవాన
లేకిన హౌవే ధనవాన
ఘడీ హౌవే ఘోడా హోవే
హోవే జీ మకన హో రూపియో కీ దుకాన
జబ మేం రుతు ముఝకో మనాయే
సంగ సంగ రోవే ఔర సంగ సంగ గయే
మేరే ఏక ఇశారే పే జాన కరే కుర్బన

భాఈ ఐసా తో హైం ఏక హీ నాజ
గరీబ పరిందోం పర జో బాంకర
టూటతా హైం బాగ వో భూదా వో ఖడా హైం
మేరే మన భయా జీ తూ తో రే సవరియా
మేరే మన భయా జీ తూ తో రే సవరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
బాజే హైం జహా పే ప్రీత కీ బాంసురియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా
చల మేరే సాథ చల మేరీ రే నాగరియా.Also check out Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Bol Re Munna Duniya Mein Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW