గహరీ గహరీ నీందియా మైం Gehri Gehri Neendiya Mein Lyrics in Telugu


Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Telugu


గహరీ గహరీ
గహరీ గహరీ నీందియా
మైం సోయే మతవాలే
గహరీ గహరీ నీందియా
మైం సోయే మతవాలే
కానోం మైం దో మీఠే
బోల బోల్కే జగలే
గహరీ గహరీ నీందియా
మైం సోయే మతవాలే
కానోం మైం దో మీఠే
బోల బోల్కే జగలే

జగో జీ జగో తుమ్హే
కలీ జగాఏ ఫూల జగాఏ
జగో జీ జగో తుమ్హే
కలీ జగాఏ ఫూల జగాఏ
జగో జీ జగో తుమ
బిన మేరే రసియా
దిల కీ హస్రత కౌన నికలే
జగో జీ జగో తుమ
బిన మేరే రసియా
దిల కీ హస్రత కౌన నికలే
గహరీ గహరీ నీందియా
మైం సోయే మతవాలే
కానోం మైం దో
మీఠే బోల బోల్కే జగలేకానోం మైం దో
మీఠే బోల బోల్కే జగలే

మద భారీ అంఖియా
ఖోలో ఖోలో
అజీ ఖోలో ఖోలో
మద భారీ అంఖియా
ఖోలో ఖోలో
సబనమ కే పానీ
మైం ముంహ ధోలో
సబనమ కే పానీ
మైం ముంహ ధోలో
ఫూలో కా ఝుటా పానీ
తూ మేడమస్త జవానీ
పే కహే డాలే
ఫూలో కా ఝుటా పానీ
తూ మేడమస్త జవానీ
పే కహే డాలే
గహరీ గేహరీ నీందియా
మైం సోయే మతవాలే
కానోం మైం దో మీఠే
బోల బోల్కే జగలే
గహరీ గహరీ నీందియా
మైం సోయే మతవాలే
కానోం మైం దో మీఠే
బోల బోల్కే జగలే.Also check out Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi and English


If you enjoyed Gehri Gehri Neendiya Mein lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW