ਬਡ਼ੀ ਹੀ ਤੂ ਨਾਮਕੀਨ ਹੈਂ Badi Hi Tu Namkin Hai Lyrics in Punjabi


Badi Hi Tu Namkin Hai lyrics in Punjabi


ਬਡ਼ੀ ਹੀ ਤੂ ਨਾਮਕੀਨ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਲੈਲਾ
ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆੰਖੋਂ ਕਾ ਕਾਜਲ ਕੈਸੇ ਫੈਲਾ
ਬਡ਼ੀ ਹੀ ਤੂ ਨਾਮਕੀਨ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਲੈਲਾ
ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆੰਖੋਂ ਕਾ ਕਾਜਲ ਕੈਸੇ ਫੈਲਾ
ਬਡ਼ੀ ਹੀ ਤੂ ਨਾਮਕੀਨ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਲੈਲਾ

ਨੈਨਾ ਤੇਰਹ ਬਡ਼ੇ ਬਡ਼ੇ
ਲੂਟ ਗਯੇ ਹਮ ਤੋ ਖਡ਼ੇ ਖਡ਼ੇ
ਨੈਨਾ ਤੇਰਹ ਬਡ਼ੇ ਬਡ਼ੇ
ਲੂਟ ਗਯੇ ਹਮ ਤੋ ਖਡ਼ੇ ਖਡ਼ੇ
ਇਨ ਜੁਲ੍ਫ਼ੋ ਕੀ ਗਲਿਯੋਂ ਮ੍ਰ ਹਮ ਤੋ ਰਾਸ੍ਤਾ ਭੂਲ ਗਯੇ
ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਅਲਬੇਲਾ
ਬਡ਼ੀ ਹੀ ਤੂ ਨਾਮਕੀਨ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਲੈਲਾਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆੰਖੋਂ ਕਾ ਕਾਜਲ ਕੈਸੇ ਫੈਲਾ
ਬਡ਼ੀ ਹੀ ਤੂ ਨਾਮਕੀਨ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਲੈਲਾ

ਰਂਗ ਤੇਰਾ ਅਂਗੂਰੀ ਹੈਂ ਬਦਨ ਤੇਰਾ ਸਿਨ੍ਦੂਰੀ ਹੈਂ
ਰਂਗ ਤੇਰਾ ਅਂਗੂਰੀ ਹੈਂ ਬਦਨ ਤੇਰਾ ਸਿਨ੍ਦੂਰੀ ਹੈਂ
ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂ ਪ੍ਯਾਰ ਤੁਝੇ ਕ੍ਯਾ ਤੁਝੇ ਮਂਜੁਰੀ ਹੈਂ
ਤੇਰਹ ਬਿਨ ਮੈਂ ਹੂ ਅਕੇਲਾ
ਬਡ਼ੀ ਹੀ ਤੂ ਨਾਮਕੀਨ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਲੈਲਾ
ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆੰਖੋਂ ਕਾ ਕਾਜਲ ਕੈਸੇ ਫੈਲਾ
ਬਡ਼ੀ ਹੀ ਤੂ ਨਾਮਕੀਨ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਲੈਲਾ
ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਆੰਖੋਂ ਕਾ ਕਾਜਲ ਕੈਸੇ ਫੈਲਾ
ਬਡ਼ੀ ਹੀ ਤੂ ਨਾਮਕੀਨ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਲੈਲਾ.Also check out Badi Hi Tu Namkin Hai lyrics in Hindi and English

Badi Hi Tu Namkin Hai Music Video


If you enjoyed Badi Hi Tu Namkin Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW