படீ ஹீ தூ நாமகீந ஹைங் Badi Hi Tu Namkin Hai Lyrics in Tamil


Badi Hi Tu Namkin Hai lyrics in Tamil


படீ ஹீ தூ நாமகீந ஹைங் மேரீ புலபுல லைலா
போல தேரீ ஆங்கோங் கா காஜல கைஸே பைலா
படீ ஹீ தூ நாமகீந ஹைங் மேரீ புலபுல லைலா
போல தேரீ ஆங்கோங் கா காஜல கைஸே பைலா
படீ ஹீ தூ நாமகீந ஹைங் மேரீ புலபுல லைலா

நைநா தேரஹ படே படே
லூட கயே ஹம தோ கடே கடே
நைநா தேரஹ படே படே
லூட கயே ஹம தோ கடே கடே
இந ஜுல்போ கீ கலியோங் ம்ர ஹம தோ ராஸ்தா பூல கயே
ரூப தேரா அலபேலா
படீ ஹீ தூ நாமகீந ஹைங் மேரீ புலபுல லைலாபோல தேரீ ஆங்கோங் கா காஜல கைஸே பைலா
படீ ஹீ தூ நாமகீந ஹைங் மேரீ புலபுல லைலா

ரங்க தேரா அங்கூரீ ஹைங் பதந தேரா ஸிந்தூரீ ஹைங்
ரங்க தேரா அங்கூரீ ஹைங் பதந தேரா ஸிந்தூரீ ஹைங்
மைங் கரதா ஹூ ப்யார துஜே க்யா துஜே மங்ஜுரீ ஹைங்
தேரஹ பிந மைங் ஹூ அகேலா
படீ ஹீ தூ நாமகீந ஹைங் மேரீ புலபுல லைலா
போல தேரீ ஆங்கோங் கா காஜல கைஸே பைலா
படீ ஹீ தூ நாமகீந ஹைங் மேரீ புலபுல லைலா
போல தேரீ ஆங்கோங் கா காஜல கைஸே பைலா
படீ ஹீ தூ நாமகீந ஹைங் மேரீ புலபுல லைலா.Also check out Badi Hi Tu Namkin Hai lyrics in Hindi and English

Badi Hi Tu Namkin Hai Music Video


If you enjoyed Badi Hi Tu Namkin Hai lyrics in Hindi, please share it with your friends and family. We work hard to get you the latest updates.

Download App

Download Our App

Listen to the top collection of Hindi Old Songs in ALL LANGUAGES. Download NOW